Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Sitemap

Verantwoording

3 Directeuren  Van der Heem

Onderstaand artikel is, zo als u zult begrijpen, zeer gedateerd. Het verscheen in 1951 ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum, in het personeelsblad het VDH-tje. De heer P.H.J. van der Heem is overleden in 1933, de heer J. van der Heem in 1957 en de heer L.W. van der Heem in 1962.  

 

P.H.J. van der Heem

De heer P.H.J. van der Heem was een van het drietal, dat op 1 mei 1926 ten overstaan van Notaris Boucher verklaarde een vennootschap onder firma aan te gaan met als doel de fabricage van en handel in radiotoestellen in de ruimste zin des woords. Om de belangrijkheid van dit besluit te vatten – die nu, bij het 25-jarig jubileum overduidelijk blijkt – dient men zich even terug te verplaatsen in de sfeer van die tijd.

Stel u voor een gepensioneerde majoor der infanterie, dus iemand van middelbare leeftijd die zijn carričre al min of meer heeft afgesloten, besluit samen met zijn jongste broer een radiofabriek te beginnen. Een volkomen nieuw uitgangspunt dus. Het is tekenend voor het karakter van deze directeur dat hij het niet alleen gelaten heeft bij een morele steun aan broer Leo en zoon Jan.

Mijnheer VAN DER HEEM was een persoonlijkheid die zijn eigen opvattingen in het bedrijfsbeleid krachtig tot uitdrukking deed komen. Hij belaste zich van meet af aan met de administratieve sector, niet de gemakkelijkste taak in een jonge onderneming.

In het Zilveren Boek staat bij wijze van opdracht, dat wij zijn hoge opvattingen over zaken doen, kwaliteit en dienstbetoon steeds in ere trachten te houden. Dit is geen holle frase maar een gemeend eerbetoon aan de man die als medeoprichter en directeur een onuitwisbaar stempel op ons bedrijf drukte.

Als directeur is de heer P.H.J. van der Heem na zijn overlijden in 1933 opgevolgd door zijn zoon J. van der Heem. Zijn echtgenote, mevrouw C.G. van der Heem-Hemmes van Zoetendaal, vervult in onze onderneming de functie van commissaris. Het zal haar in de komende week ongetwijfeld een vreugde zijn te beleven hoe het bedrijf dat mede door haar echtgenoot gesticht werd, zijn 25-jarig jubileum viert.

L.W. van der Heem

Het is aanstaande Dinsdag een kwart eeuw geleden, dat luitenant L.W. van der Heem een ingrijpende koerswijziging in zijn maatschappelijke functie teweeg bracht door ´Konings wapenrok´ te verwisselen voor de stofjas, als men deze attributen tenminste als de uitwendige kentekenen van een functie wil beschouwen.

De aanleiding – het is welbekend – vormde de grote belangstelling die de familie van der Heem koesterde voor het romantische nieuwe object: de radio. Luitenant van der Heem was een man die liefhebberijen had: meubelmaken, knutselen, radio. Door deze liefhebberij te converteren in een commerciële doelstelling werd de basis gelegd van de onderneming die komende week haar zilveren jubileum viert.

 

Men kan zich verwonderen over deze radicale omzwenking – wij kunnen het nu slechts toejuichen, dat dit besluit genomen werd, want de heer L.W. van der Heem toonde zich te zijn een ondernemer van het zuiverste water die ondanks storm en tegentij kans gezien heeft, met de volle inzet van zijn bezielende persoonlijkheid, de kleine firma Van der Heem & Bloemsma te doen uitdijen tot wat het nu is: VAN DER HEEM N.V., een fabriek met 2000 man personeel; een onderneming die producten vervaardigt die in Nederland en ook daarbuiten een voortreffelijke reputatie genieten.

Het is mede tengevolge van deze geweldige groei niet meer zo, dat Mijnheer Leo zelf dagelijks aan de band komt kijken en de gang van zaken voortdurend van nabij gadeslaat en beďnvloedt. Onveranderd is de grote invloed die hij via zijn chefs op de bedrijfsgang uitoefent. Een bezielende invloed. Wie het voorrecht heeft veel met hem in contact te komen, voelt zich voortdurend geďnspireerd door deze grote leider die zijn idealen op zijn mensen weet over te dragen.

VAN DER HEEM N.V. is groot geworden en wordt nog steeds groter. Aan alle stormen die deze onderneming bedreigden en steeds zullen blijven bedreigen, want als onderneming loopt men voortdurend risico's, werd onder zijn leiderschap met succes het hoofd geboden.

De vele woorden van waardering en hulde, die bij het 25-jarig bestaan onzer onderneming in vele toonaarden en variaties zullen klinken, zullen goeddeels verdiend zijn door onze oudste directeur: L.W. van der Heem.

 

J. van der Heem

De heer J. van der Heem – mijnheer Jan – is er in belangrijke mate oorzaak van dat er 25 jaren geleden een firma Van der Heem & Bloemsma werd opgericht.

Om de situatie enigszins te kunnen beoordelen dient men te weten, dat de H.B.S.-er, Jan van der Heem, op zijn school in de v.d. Boschstraat een radiotentoonstelling bezocht, die georganiseerd was door de van enthousiasme blakende amateurs van omstreeks 1925.

Jan van der Heem was "weg" van radio, het werd zijn felste hobby en infecteerde zijn oom, L.W. van der Heem, die als luitenant bij de verbindingsdienst min of meer aan de radio geparenteerd was, vrienden en bekenden op een dusdanige wijze dat zich om de van der Heems een radio cultus ontwikkelde. 

Ten tijde van de oprichting was J. van der Heem nog minderjarig, doch het stond reeds van meet af aan vast, dat hij in de radiofabriek van zijn vader en oom een grote rol zou spelen. De militaire diensttijd, die uiteraard bij de verbindingsdienst, dus radio, werd doorgebracht, vormde een korte onderbreking. Daarna was de heer J. van der Heem dagelijks in de onderneming werkzaam. In 1933 volgde hij zijn vader als directeur op.

Hij is een dynamische persoonlijkheid die zich met hart en ziel interesseert voor de zaken die de zorg van een directeur uitmaken. Gedurende de oorlogsjaren, viel die taak ongetwijfeld extra zwaar aangezien hij toen vrijwel alleen de grote verantwoordelijkheid van zijn functie moest dragen.

Na de bevrijding, toen zijn onderneming weer een grote expansie-periode inging, komt hij als directeur ongetwijfeld tijd te kort. Dit te meer waar hij naast zijn directeurschap vele functies op sociaal, cultureel gebied vervult. Als laatste werd daar per 1 Januari jl. aan toegevoegd het voorzitterschap van de Haagse Kamer van Koophandel, een functie die veel van zijn toch al zo druk bezette tijd vordert.

De heer J. van der Heem is voor ons de jonge directeur die zich diepgaand interesseert voor zijn werk, die zijn fabriek en zijn medewerkers kent en weet te bezielen. Zij grote hobby: zijn werk en dan automobielen en bromfietsen.

 

Uit bovenstaand artikel zal duidelijk geworden zijn dat de heren L.W. van der Heem en J. van der Heem geen broers waren, hoewel dit vaak werd gedacht, maar neven. 

VDH