Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Uit de VDH-keuken:

Bedrijfsbureau-Telco

door A. Kamerling

.

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het VDH-tje Nr. 549 van 3 mei 1958. Het is een van de artikelen  in de serie "Uit de VDH-keuken", deze artikelen verschenen met enige regelmaat in het personeelsblaadje. Zij werden geschreven door de desbetreffende afdelings-chefs, in dit geval de heer A. Kamerling.

De wieg van het Bedrijfsbureau stond in het gebouw Maanweg. Op de eerste etage. Waar heel vroeger de inpakkerij huisde en later de kantine. Bedrijfsbureau was toen nog een veel te weidse naam voor de twee mensen, aan wie de zorg werd opgedragen de WS 31 te gaan produceren. De WS 31 was de eerste zend-ontvanger, die wij voor het leger zouden maken.

In Engeland werd ter plaatse de kennis opgedaan om het apparaat te kunnen maken. Dat was een schamel eerste begin. Tijdens deze produktie is de bezetting uitgebreid tot vier man. En de eerste serie apparaten kwam gereed. Op tijd. En goed.

Uit dit kleine bandje en die twee man van het bedrijfsbureau is de tegenwoordige Telco ontstaan. Thans kunnen we beschikken over een eigen mechanische werkplaats, waar vrijwel alle metaalbewerkingen kunnen worden uitgevoerd, over een moderne meetapparatenafdeling, een montageafdeling voor elektronische apparaten en een montageafdeling zenderbouw.

Het Bedrijfsbureau is nu uitgegroeid tot een afdeling van een twintig man. Deze groei is echter niet alleen veroorzaakt door de uitbreiding van de fabricageafdelingen. Er is doelbewust naar gestreefd, het Telcobedrijf zo zelfstandig mogelijk te maken.

De afzonderlijke ligging in een eigen gebouw, het eigensoortige karakter van een "militair" produktieapparaat, de specifieke eisen waaraan onderdelen en apparaten moeten voldoen en de geheel andere eisen die de "kleine serie" fabricage stelt aan de organisatievorm zijn hiervan mede de oorzaak geweest.

En achteraf kunnen we slechts instemmen met deze vooruitziende blik. We zouden zelfs deze beleidsbeslissing als oorzaak willen aangeven, waardoor Van der Heem een goede entree heeft gemaakt bij leger en marine: zelfs in het buitenland.

De naam Bedrijfsbureau is bij Van der Heem een noviteit. Wij kennen wl de namen Produktiebureau, Planbureau en afdeling Werkvoorbereiding. In de Telco zijn al deze functies ondergebracht in het Bedrijfsbureau. Wij kunnen ons voorstellen dat de "Maanwegman" wel eens moeite heeft, de juiste afdeling en de juiste man te vinden voor een bepaalde moeilijkheid. Niets is echter eenvoudiger dan wanneer er slechts n hulpafdeling is, die al deze zaken behartigt. Behalve de eerder genoemde taken ressorteren onder het Bedrijfsbureau ook nog enkele andere zaken.

Mogen wij de samenstelling van ons Bureau nog een globaal weergeven?

Sectie Werkvoorbereiding: Tarifering, methodeonderzoek, hulp bij fabricagemoeilijkheden.

Sectie Materiaalvoorziening: Bestellen van koopartikelen, reserveren van onderdelen en magazijnbeheer, inkomende goederen controle.

Sectie Planning: Orderingifte, planbureau, tijdschrijverij, receptie en typewerk.

Deze opzet heeft tot gevolg, dat wij allen nauw bij elkaars werk zijn betrokken.

De Planningafdeling kan niet werken zonder de gegevens van afdeling Werkvoorbereiding. Immers hoe zou een plan kunnen worden opgesteld wanneer onbekend is, hoelang over het werk zal worden gedaan?

De Materiaalvoorziening kan niet werken zonder de planningafdeling. Wanneer zouden de materialen moeten worden besteld en met welke leveringstijd, wanneer deze afdeling niet de beschikking had over een vooraf opgesteld plan?

Door deze afhankelijkheid van elkaar ontstaat te meer de noodzaak tot samenwerking. En deze samenwerking is in ruime mate aanwezig.

Het Bedrijfsbureau vormt n grote familie, waar natrlijk wel eens gekibbeld wordt en natrlijk wel eens verschil van mening is. Het eigenaardige van zo'n gemeenschap is echter dat alle twistpuntjes als bij toverslag verdwijnen wanneer het er op aankomt, een moeilijke opdracht in korte tijd te verwerken. Dan worden de schouders onder het werk gezet en wordt er n lijn getrokken. Dan wordt er gepuzzeld om het gehele complex van maatregelen te plannen binnen de tijd, die ons door de opdrachtgever gelaten wordt. En deze tijd is lang niet altijd overeenkomstig eigen wens en opgave.

Dan worden nieuwe materiaalspecificaties kritisch, om niet te zeggen "wantrouwend" bekeken. Gegevens over soort, prijs en leveringstijd bij de diverse leveranciers aangevraagd. Stuklijsten met de modellen vergeleken en erop aangepast. Gereedschappen en methoden uitgezocht.

Kortom de gehele molen komt in werking en alles wordt in het werk gesteld, om op tijd met de produktie te kunnen starten. Zoveel mogelijk worden moeilijkheden van te voren onder ogen gezien om een ongestoorde produktie mogelijk te maken.

Een ander aspect van het Bedrijfsbureau vormen de werkzaamheden, rondom een offerte. Allereerst de contacten met de nieuwe opdrachtgever. De eerste besprekingen, onder het genot van een kopje koffie, over de eisen en fabricagemogelijkheden. Daarna het opstellen van een offerte. Door de afdeling Voorcalculatie wordt in gezamenlijk overleg een eerste calculatie gemaakt. Vaak van een nog maar zeer globaal omschreven project. Hoeveel materiaal en hoeveel loon zou dit vragen?

Dan is er de spanning, die onlosmakelijk aan dit werk is verbonden. Zouden wij aan de gewenste eisen en prijs kunnen voldoen? En wat moet er gebeuren als deze offerte een opdracht wordt en misschien juist samenvalt met een andere opdracht. Zouden wij daardoor niet met de leveringstijd in de knoop komen?

Het is dan soms moeilijk een aanbieding te doen. Maar de klant dient nu eenmaal prijs en leveringstijd te weten. Getracht moet worden de offerte zodanig op te stellen, dat zij, hoewel voldoende concreet, toch nog de mogelijkheid biedt van inpassing in een verantwoorde planning.

Het zal u duidelijk zijn, dat het werk op een bedrijfsbureau druk, maar afwisselend is. Het is voor ieder van ons echter bemoedigend te weten, dat door intensief werken in goed teamverband, veel moeilijkheden kunnen worden voorkomen, die anders zouden culmineren in een te duur produkt.

 

VDH