Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Uit de VDH-keuken:

Meetapparaten-

Montage

door M. Huijsman

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het VDH-tje Nr. 596 van 25 april 1959. Het is een van de artikelen  in de serie "Uit de VDH-keuken", deze artikelen verschenen met enige regelmaat in het personeelsblaadje. Zij werden geschreven door de desbetreffende afdelings-chefs, in dit geval de heer M. Huijsman.
 

In het grote geheel van onze bedrijven, waarin de verschillende afdelingen hun gespecialiseerde taken vervullen, verricht de afdeling Meetapparatenmontage een aantal werkzaamheden van nogal uiteenlopend karakter.

De naam van deze afdeling is nieuw. Sedert 1 januari van dit jaar (1959) wordt deze benaming gebruikt. De afdeling zelf bestaat reeds zeer lang en is onder de naam Versterkermontage, en eerder Enkelfabricage, voldoende bekend. In zekere zin is de oude Enkelfabricage te beschouwen als de voorloper van het Telecommunicatiebedrijf, waarvan de Meetapparatenmontage nu een afdeling is.

Werkzaamheden die we hier verrichten zijn nogal veelzijdig, omdat we dikwijls bepaalde produkten niet alleen monteren, maar geheel vervaardigen.

Meetapparaten.

In de eerste plaats worden hier de op het Meetapparatenlaboratorium ontwikkelde elektronische meetapparaten vervaardigd, hoofdzakelijk ten behoeven van de radio- en televisieproduktie. Dit zijn doorgaans speciale meetapparaten, waarbij veelal nog aan het ontwerpen van de praktische uitvoering wordt deelgenomen door onze instrumentmakers en monteurs. Het is dan vaak nodig, dat de instrumentmaker ook over een behoorlijke kennis van de elektronica beschikt.

De zeer vele meetapparaten, in de bekende grijze normaalkasten, die men vindt op de diverse produktieafdelingen in Den Haag – maar ook in de fabriek te Utrecht – zijn hier in de loop der jaren gefabriceerd. De ervaring, welke hiermee werd verkregen heeft er mede toe geleid, dat we op dit gebied diverse problemen kunnen oplossen. Dit is van belang, want het goed functioneren van onze meetapparaten is onontbeerlijk voor een goede kwaliteit van onze eindprodukten die met behulp van deze apparatuur worden afgeregeld en gecontroleerd.

Onderhoud en revisie.

Tot voor kort werd van hieruit ook het dagelijks onderhoud van de in gebruik zijnde meetapparatuur verzorgd. Tegenwoordig heeft de onderhoudsdienst een meer zelfstandig bestaan, in een ruimte die dichter bij het directe arbeidsveld gelegen is. De dagelijkse zorg voor het goed blijven functioneren van de zo intensief gebruikte meetapparaten is echter van een dusdanig belang, dat we deze groep hier niet onvermeld willen laten. Hebben bepaalde apparaten na een lange gebruiksduur een totale revisie nodig dan wordt dit echter meestal in onze afdeling verzorgd.

Duurproefinstallaties.

Het aanmaken van apparaten en installaties voor langdurige beproeving van onderdelen of halffabrikaten, wordt eveneens hier uitgevoerd. Dergelijke levensduurproeven worden veelal uitgevoerd aan die delen van onze produkten die aan slijtage onderhevig zijn. Voor het doelmatig en efficiënt uitvoeren van de hier genoemde en nog vele andere werkzaamheden, is een hecht samenwerkende groep mensen aanwezig die in nauw contact met laboratorium en tekenkamer team-work verricht.

Apparatenmontage.

Ten tweede vinden we in de afdeling Meetapparatenmontage een groep die zich meer uitsluitend met montagewerk bezighoudt. Hier monteert men meetapparaten en andere speciale installaties, die meestal bestemd zijn voor levering naar buiten, in aantallen van één tot enkele tientallen stuks.

Het vaststellen van de fabricagemethode en volgorde, alsmede het aanmaken van de benodigde hulpgereedschappen, wordt hier zelf verzorgd. Dit stelt hoge eisen aan vakbekwaamheid, inzicht en vernuft van de uitvoerenden. Temeer, daar het hier gaat om professionele apparaten van nogal uiteenlopende aard, zoals gestabiliseerde voedingsapparaten, zend-ontvanginstallaties voor hoge frequenties, elektronische tellers e.d.

Ook voor de controleurs die deze produkten moeten keuren, beproeven en afregelen, ligt hier een verantwoordelijke en niet gemakkelijke taak, omdat zij vaak slechts over voorlopige voorschriften beschikken wanneer het een eerste produktenserie betreft. Soms moeten zij deze voorschriften, aan de hand van hun ervaringen, mede helpen opstellen of vervolmaken.

Speciale halffabrikaten.

Tenslotte vinden we hier nog een wat kleinere groep met een speciale taak; het vervaardigen van filters, spoelen, oscillatorkringen, transformatoren e.d., waarin een specifiek kernmateriaal wordt toegepast en welke veelal in hermetisch gesloten dozen worden afgeleverd.

Deze halffabrikaten van professioneel karakter vereisen een hoge afregelnauwkeurigheid. Er wordt al metend en regelend gemonteerd. Ze bevatten niet alleen kostbare onderdelen, maar zijn ook kostbaar door de langdurige fabricagetijd. Het spreekt welhaast vanzelf, dat hier grote zorgvuldigheid en betrouwbaarheid vereist zijn.

Dit is een overzicht van de drie hoofdzakelijke werkgroepen in de afdeling Meetapparatenmontage.

Uit het hierin aangehaalde vloeit welhaast logisch voort, dat men bij een veelzijdige instelling als hier aanwezig is, dikwijls met bijzondere werkzaamheden belast wordt. B.v. het vervaardigen van prototypen van nieuwe apparaten, die later in andere afdelingen van het Telecommunicatiebedrijf in fabricage komen. Het ontwerpen en aanmaken van een betrouwbare verpakking voor deze speciale apparaten en het dan ook maar verzorgen van het geheel verzendklaar maken hiervan is zelfs uitgegroeid tot een vaste eenmansfunctie van inpakker in deze sector.

Ook op ander terrein vinden we vaak speciale opdrachten die de plaats van de afdeling Meetapparatenmontage in het Telecommunicatiebedrijf volledig maken.

Duurproefinstallatie.

    

Binnenkort zullen nog een 10-tal artikelen uit deze serie - 'Uit de VDH-keuken' - op deze site geplaatst worden. Zodat u een wat beter beeld kunt krijgen van het voormalige bedrijf Van der Heem N.V.

VDH