Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Uit de VDH-keuken:

Steekproefafdeling

door N.W. Lagendijk

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het VDH-tje Nr. 545 van 5 april 1958. Het is een van de artikelen  in de serie 'Uit de VDH-keuken', deze artikelen verschenen met enige regelmaat in het personeelsblaadje. Zij werden geschreven door de desbetreffende afdelings-chefs, in dit geval de heer N.W.Lagendijk.
De Steekproefafdeling is een naoorlogse afdeling. De grote uitbreiding van de produktie in de jaren na de tweede wereldoorlog was de reden dat de directie een onafhankelijke afdeling stichtte, die eensdeels tot taak heeft de directie voor te lichten over het kwaliteitspeil van de afgeleverde produkten, anderzijds deze kwaliteit moet bepalen.

Onder kwaliteit van een bepaald produkt wordt niet alleen verstaan het in goede staat verlaten van de fabriek van het betreffende artikel, maar ook het in goede staat bij de klant aankomen en het gedurende een bepaalde tijd bij de klant goed blijven functioneren.

Het kwaliteitspeil bij het verlaten van de fabriek wordt bepaald door het nemen van steekproeven uit elke voor verzending gereedstaande partij. Deze zogenaamde klantenkeuring vindt plaats aan geheel ingepakte produkten. Bij deze keuring wordt niet alleen gelet op het goed functioneren van het apparaat, maar ook wordt bij voorbeeld aandacht besteed aan het netjes gepoetst zijn van de radio- of televisiekast, nette stempeling van de verpakking, aanwezig zijn van de juiste gebruiksaanwijzing in de goede taal, enz. Bij deze klantenkeuring worden de fouten geclassificeerd in klantenfouten en opmerkingen. Na deze classificatie wordt met behulp van een statistische tabel bepaald of de partij is goedgekeurd of afgekeurd.

Bij afkeuring moet de gehele partij door de fabriek worden nagezien, ingepakt en opnieuw ter afnamecontrole worden aangeboden.

De controle op het goed aankomen van het produkt bij de klant vindt plaats door schudproeven, valproeven en rondzendproeven. Ook deze proeven worden regelmatig genomen. Reeds in dit stadium wordt bij de beslissing of een partij al of niet kan worden verzonden rekening gehouden met de aard van het transport, duur van het transport en het aantal malen dat moet worden overgeladen van het ene vervoermiddel in het andere.

Bij de beoordeling hoe het produkt zich bij gebruik zal houden, speelt het land van bestemming een nog grotere rol. Een radiotoestel kan in Nederland wel langdurig goed werken, maar dan behoeft het nog niet goed te blijven in subtropische of tropische gebieden.

Vocht en hoge omgevingstemperaturen zijn invloeden waarmede zowel bij het ontwerp als bij de fabricage terdege rekening moet worden gehouden. Voor nabootsing van deze tropische omstandigheden beschikt de Steekproefafdeling over een tweetal tropenkooien. Vocht, temperatuur en zonlicht zijn drie factoren die in deze ruimten op het produkt kunnen inwerken.

Duurproeven waarbij praktijkomstandigheden worden nagebootst geven ons een inzicht of het produkt een goede levensduur heeft. Zo wordt bij voorbeeld regelmatig de levensduur van de aandrijving van de wijzer in radio- of televisietoestel gecontroleerd door de afstemknop zņ lang heen en weer te bewegen tot de snaar eindelijk breekt. Deze duurproefapparaten worden alle in eigen bedrijf door het Meetapparatenlaboratorium ontwikkeld en gemaakt.

Bij het duurproeven van de stofzuigermotoren wordt zelfs het langdurig zuigen met een te volle stofzak nagebootst. Handboormachines worden zodanig beproefd dat de belasting gelijk is aan de praktijkbelasting. Zelfs wordt het "happen" van de boor nagebootst als deze net door het materiaal komt. Solexmotoren worden beproefd in speciale duurproefapparaten, waardoor niet alleen een inzicht wordt verkregen in de slijtage van de bewegende delen, maar ook benzineverbruik, koolneerslag worden zeer nauwkeurig in grafieken bijgehouden.

Naast deze steek- en duurproeven is een belangrijk punt: veiligheid van deze produkten. Onder veiligheid van onze elektrische apparaten wordt verstaan het voorkomen dat de gebruiker in aanraking komt met een gevaarlijke elektrische spanning. Natuurlijk kan op dit punt bij de klantenkeuring ook scherp worden gelet, terwijl in de fabriek ook nog elk produkt voor aflevering wordt onderworpen aan een hoogspanningsproef tussen de elektrische delen en de eventueel aanwezige metalen aanraakbare delen.

Veel belangrijker is echter dat deze veiligheid in het produkt wordt "gebouwd" door in het ontwerpstadium reeds met dit punt rekening te houden. De Steekproefafdeling beoordeelt reeds in het beginstadium of een produkt veilig ontworpen is. Zijn er dan opmerkingen, dan kunnen deze nog bij het maken van de definitieve tekening verwerkt worden.

In vele landen zijn er bovendien nog bindende veiligheidskeuringsinstanties, die bepaalde voorschriften hebben opgesteld, waaraan het betreffende produkt moet voldoen. In Nederland is dit de N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialen in Arnhem (KEMA).

Bij alle landen die beschikken over een veiligheidskeuringsinstantie dient de Steekproefafdeling een keuringsmonster in. Pas na het verkrijgen van een goedkeuring op dit model kan de fabricage aanvangen. Door marktcontrole controleren de keuringsinstanties of de fabricage overeenkomstig het ingediende model is.

Een van de taken van de Steekproefafdeling is het maken van de zogenaamde landenvoorschriften voor de fabrieken en het controleren of de fabriek precies volgens dit landenvoorschrift werkt. Ook aan het tot stand komen van de voorschriften van de keurbureaus wordt door de Steekproefafdeling actief deelgenomen. Deze voorschriften worden namelijk opgesteld door de keurbureaus in samenwerking met de industrie.

Onder de Steekproefafdeling ressorteert ook de afdeling Inkomende Goederencontrole en het Materiaallaboratorium. De afdeling Inkomende Goederencontrole bepaalt door het nemen van steekproeven de kwaliteit van de door derden geleverde grondstoffen, halffabrikaten en gereedschappen. Indien deze kwaliteit niet goed is, wordt een rapport gemaakt, dat via afdeling Inkoop aan de leverancier wordt doorgegeven. Daarna volgt terugzending van de goederen.

Grondstoffen worden zeer nauwkeurig onderzocht in het Materiaallaboratorium op elektrische en/of mechanische eigenschappen. Ook het nemen van duurproeven met koopartikelen vindt in deze afdeling plaats. Bij hoge uitzondering vindt de kwaliteitscontrole bij de leverancier zelf plaats. Dit wordt alleen gedaan bij belangrijke produkten uit het buitenland, waarbij terugzending in verband met de douaneformaliteiten vaak kostbaar en tijdrovend is.

De steekproefafdeling helpt dus op alle fronten mee, om er voor te zorgen dat onze produkten met recht "kwaliteitsprodukten" zijn.

 

VDH