Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Uit de VDH-keuken:

Stofzuigermontage

door J.H. Kloosterziel

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het VDH-tje Nr. 594 van 11 april 1959. Het is een van de artikelen  in de serie "Uit de VDH-keuken", deze artikelen verschenen met enige regelmaat in het personeelsblaadje. Zij werden geschreven door de desbetreffende afdelings-chefs, in dit geval de heer J.H. Kloosterziel.
 

In onze moderne stofzuigerfabriek verlaten regelmatig grote aantallen stofzuigers van verschillend type de lopende banden om hun weg naar de consument te vinden, en ook zij dragen hun steentje bij om de Van der Heem-produkten steeds grotere bekendheid te geven.

In 1933 werd, reeds de fabrikatie van stofzuigers ter hand genomen, aanvankelijk met complementair karakter, ten opzichte van de radiofabrikatie. Maar sedertdien werd het produktieprogramma belangrijk uitgebreid en op het ogenblik worden op verschillende banden 5 afzonderlijke types gefabriceerd. 
De stofzuiger in zijn huidige samenstelling bestaat uit een groot aantal onderdelen, waarvan het grootste gedeelte in eigen bedrijf wordt gemaakt. Deze onderdelen moeten vooral op hun deugdelijkheid worden beproefd en door verschillende toeleveringsafdelingen worden bewerkt. Wij denken hierbij aan b.v. Draaierij, Stamperij, Galvano, Spuiterij etc.

Ook controle op kwaliteit en juiste maten is uiterst belangrijk. Alvorens met het monteren kan worden begonnen, zijn door de materiaal-verzorger alle onderdelen die voor een bepaalde serie stofzuigers nodig zijn, taaksgewijs aan de verschillende monteurs uitgereikt.

Preparatie. 
Om een vlotte gang van zaken bij de eindmontage te bewerkstelligen, worden diverse werkzaamheden vooraf aan de preparatieband verricht. Wij denken hier b.v. aan snoeren op lengte knippen en strippen. Ook het monteren van stekers aan bijbehorende snoeren vereist speciale aandacht in verband met de voorgeschreven richtlijnen. Aan de band worden ook de stofzuigerslangen van passtukken voorzien, typeplaatjes gestempeld om het juiste type, voltage en watt-verbruik aan te duiden.

De plasticbuizen moeten op de juiste maat worden gezaagd, terwijl deze op een speciale machine worden vernauwd, verwijd en gebogen. Ook het monteren van borstelmondstukken, en het snijden van stofzakken en diverse andere werkzaamheden vragen grote accuratesse, ijver en handigheid.

Het monteren. 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, worden op het ogenblik vijf verschillende typen geproduceerd en op de markt gebracht. Ieder type stofzuiger vereist een aparte groep monteurs, die in collectief verband voor een regelmatige produktie moeten zorgdragen. Dat teamgeest hier een eerste vereiste is, zal wel iedereen duidelijk zijn.

Het monteren op zichzelf vraagt grote handvaardigheid, wat op den duur resulteert in routinewerk, terwijl speciale gereedschappen zoals mallen, desouters, luchtrevolvers om te klinken (popguns) ter beschikking staan om de werkzaamheden te vergemakkelijken.

Controleren.

Zodra de stofzuiger bij de controleurs is aangeland, wordt op speciale meetapparatuur de zuighoogte, wattverbruik, voltage en hoogspanning gecontroleerd. Grote nauwkeurigheid is hier een eerste vereiste. Ook de controle op de juiste snoeren volgens bepaalde landenvoorschriften behoort tot zijn taak, terwijl tevens moet worden toegezien op de juiste ontstoring voor radio en televisie.

 

 

Inpakken. 
Na deze intensieve controle worden de stofzuigers doorgezonden naar de inpakafdeling. De stofzuigers worden allereerst voorzien van een typeplaatje alsmede van alle bijbehorende hulpstukken zoals slang, buizen, borstels, mondstukken e.d. 
Daarna worden de dozen voorzien van naamsaanduidingen, serienummer en bestemming. Ook hier zijn nauwkeurigheid en vaardigheid van groot belang.

Steekproefcontrole. 
Van iedere zending stofzuigers wordt procentsgewijs een aantal willekeurig gekozen dozen, die voor vervoer gereedstaan, geopend en nogmaals aan een nauwgezette controle onderworpen. Deze controle geschiedt volkomen onafhankelijk van de montage en de controleur blijft persoonlijk verantwoordelijk. Voldoet de zending aan de gestelde eisen dan geeft de controleur zijn toestemming tot verzending naar het veem.

KEMA-keuring. 
Alle stofzuigers, die onze fabrieken verlaten moeten voldoen aan de speciale door de KEMA gestelde veiligheidseisen en voorschriften. Hieraan wordt bijzondere aandacht besteed.

 

Ned. Ver. voor Huisvrouwen. 
Het verdient wel aanbeveling te vermelden, dat al onze stofzuigers door de Ned. Ver. voor Huisvrouwen zijn goedgekeurd. Dat na al deze keuringen en controles onze stofzuigers aan de hoogste verwachtingen voldoen, zal wel een ieder duidelijk zijn.

 

VDH