Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Uit de VDH-keuken:

Technische Dienst

door N.W. Lagendijk

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het VDH-tje Nr. 634 van 20 februari 1960. Het is een van de artikelen in de serie 'Uit de VDH-keuken', deze artikelen verschenen met enige regelmaat in het personeelsblaadje. Zij werden geschreven door de desbetreffende afdelings-chefs, in dit geval de heer N.W. Lagendijk. 
Technische Dienst Nederland is de officiële naam voor de organisatie die bij ons personeel beter bekend staat als de "service". De organisatie heeft ten doel het technisch steunen van de handel bij de verkoop van alle door Van der Heem N.V. vervaardigde produkten (dus niet de Solex die door de ENAF wordt gefabriceerd.).

Allereerst blijkt hieruit dat particulieren zich niet rechtstreeks tot deze organisatie kunnen wenden. Van der Heem huldigt met andere vooraanstaande fabrikanten op het gebied van elektrische huishoudelijke toestellen het stand punt dat de service op gekochte produkten in eerste instantie een kwestie is tussen koper en handelaar. Dit geldt wel in het bijzonder voor radio- en televisietoestellen, waarbij storingen vaak worden veroorzaakt door verschijnselen van buitenaf, bij voorbeeld de antenne-installatie. Aangezien onze fabriek, nu overal zeer goede televisie-antennes te koop zijn, zich niet meer bezighoudt met de fabricage van antennemateriaal, zijn wij dus ook niet de aangewezen instelling om bij storingen hieraan op te treden.

Hoe werkt nu de Technische Dienst? 
Voor goed begrip zullen wij ons beperken tot het binnenland, dus de Technische Dienst Nederland. In ons land zijn gevestigd 12 grote servicestations en één klein servicestation, waar de handel uitsluitend voor televisie terecht kan. Deze servicestations zijn alle gevestigd in eigen gebouwen, die zeer representatief zijn en waar in verschillende afdelingen met de modernste meetinstrumenten door slijtage defect gegane Van der Heem-produkten voor de handelaar worden gerepareerd. Alleen in Maastricht, vinden wij gastvrijheid in het gebouw van onze verkooporganisatie R.S. Stokvis & Zonen. Zodra het ons echter lukt ook daar beslag te leggen op een modern pand dat wij geschikt kunnen maken voor service-werkplaats, zullen wij ons zelfstandig vestigen. Dit is ook het geval geweest met Alkmaar, waar binnenkort een eigen pand wordt betrokken. Tevens zal in de loop van het jaar een Technische Dienst in Enschede in gebruik worden genomen.

De service-werkplaatsen zijn kleine zelfstandige bedrijven (de grootste werkplaats in Nederland heeft ruim 30 man in dienst), waar men de produkten die door de handelaar worden gebracht, herstelt. Deze grote werkplaatsen zijn vooral met de introductie van de televisie noodzakelijk geworden. Iedereen begrijpt dat het huidige televisietoestel een zeer ingewikkeld elektronisch toestel is, waarin zich vele onderdelen bevinden die aan de normale verbruiksslijtage onderhevig zijn. De techniek is echter zo ingewikkeld dat de handelaar, ook al beschikt deze zelf over een goede service-afdeling, toch nog vaak een beroep op onze Technische Dienst moet doen. De gebouwen bevatten afzonderlijke werkplaatsen voor de huishoudelijke apparaten (stofzuiger, vloerwrijver, ventilator en verwarmingsdeken), voor radio en voor televisie.

Bovendien beschikt elke chef van zo'n Technische Dienst over een of meer auto's, die voorzien van een uitgebreid meetinstrumentarium en een kleine voorraad onderdelen, bemand met een elektronisch geschoolde televisie-service-inspecteur, geschikt zijn voor het aan huis op verzoek van de handelaar herstellen van een televisietoestel.

U begrijpt dat zo'n Technische Dienst eveneens moet beschikken over een aparte afdeling administratie, waar de toestellen worden uitgeboekt, waar wordt afgerekend met de handelaar en waar een telefooncentrale met meer een lijn en vele interne toestellen moet worden bediend en waar ook nog de uitgaande post moet worden verzorgd. Bovendien moet aanwezig zijn een magazijn met onderdelen voor de werkplaats en voor de handel, die tegen contante betaling onderdelen voor reparaties bij ons betrekken. Ten slotte is een afdeling Inpakkerij/Expeditie nodig om de toestellen te kunnen afvoeren. Een uitgebreide en verantwoordelijke taak dus voor de chef van zo'n Technische Dienst, die bovendien nog een kas beheert, waaruit onder andere de lonen en salarissen worden betaald.

Thans iets over de personeelsbezetting. 
Gezien de zeer hoge eisen die wij aan de technici stellen, ook wat de omgang met publiek betreft, is de taak van de afdeling Personeelszaken personeel verwerven voor deze in verband met de grote verkopen steeds groeiende service-organisatie niet gemakkelijk te vervullen. Doelbewust wordt in samenwerking met de heer Hey, chef Radio- en TV-Montage, gestreefd naar een gezonde doorstroming in het bedrijf van technisch personeel (b.v. storing zoeken aan de band) naar de Technische Dienst. Dit kan alleen maar indien de betreffende man zijn promotiekansen tijdig heeft ingezien en door zelfstudie een goede ondergrond heeft gelegd om in de servicewerkplaatsen iets te bereiken.

Dit "iets" kan veel zijn, want ook in de Technische Dienst is er een gezonde doorstroming, zelfs naar onze Technische Dienst in het buitenland. Zo vertrok in december van het vorige jaar een van de mobiele service-inspecteurs van de Technische Dienst Amsterdam naar Teheran om daar de verkoop van Van der Heem-produkten in het bijzonder van de televisietoestellen technisch te ondersteunen.

Helaas dwingt de woningnood ons nog vaak voor de verafgelegen servicestations personeel van buiten aan te trekken. Daarbij wordt dan wel – indien mogelijk – gestreefd naar het aannemen van een "jongste bediende" en het opschuiven van de langer in dienst zijnde personeelsleden.

Een zeer bijzondere plaats in onze service-organisatie neemt in onze voor Nederland unieke 24-urige handboormachine-servicedienst, gevestigd in een van onze Utrechtse bedrijven. Stuurt men zijn door slijtage defect geraakte Van der Heem handboormachine naar deze dienst op, dan wordt de machine gegarandeerd binnen 24 uur hersteld en teruggezonden. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat zo'n unieke organisatie de verkoop van dit Van der Heem produkt sterk stimuleert.

De taak van onze service-werkplaatsen: het repareren van defecte produkten, is echter slechts een onderdeel van de taak van de Technische Dienst. Aangezien de eerste hulp moet worden verleend door de handelaar, is het ook onze taak deze handelaar goed voor te lichten door middel van uitgebreide documentatie, prijslijsten van de onderdelen, duur van de reparaties en regelmatig een service-mededelingenblad. In dit blad, dat in nauwe samenwerking met onze Technisch Commerciële Afdeling tot stand komt en dat wordt gedrukt in onze eigen drukkerij, staan naast voor de handel belangrijke wijzigingen aan onze produkten vele tips voor het werkplaatspersoneel van de handelaar. Voor het vervaardigen van de documentaties beschikt de Technische Dienst sinds kort over enige tekenaars.

Naast de schriftelijke voorlichting is er een streven om op technisch niveau een goed contact met vooraanstaande handelaren te hebben. Wij beschikken daarom sinds kort over een consulent, die voorzien van een uitgebreid instrumentarium en een caravan-automobiel bij de handel niet alleen de techniek van onze toestellen kan demonstreren, maar ook de techniek van het storingzoeken en repareren kan demonstreren aan technisch personeel en bovendien adviezen geeft over de inrichting van de werkplaats van de handelaar.

In samenwerking met R.S. Stokvis & Zonen geeft onze Technisch Commerciële Afdeling een zogenaamde handelarencursus, waar gedurende een week de handelaren iets wordt verteld over de theorie van televisie en iets wordt geleerd over storing zoeken. Aan deze cursus zijn regelmatig vervolgdagen gekoppeld waar men technisch op de hoogte wordt gebracht met de nieuwste snufjes van onze televisietoestellen.

Op de foto ziet u iets van onze Technische Dienst te Arnhem. Deze fraaie en gunstig gelegen service-werkplaats staat onder leiding van de heer Colijn, die dus verantwoordelijk is voor het verlenen van een goede en vlotte service in het gehele rayon Arnhem en "omstreken". Dit rayon grenst weer aan de rayons van de Technische Dienst Deventer, Utrecht, Maastricht en Breda, zodat op deze wijze alle handelaren in geheel Nederland zeer vlot worden geholpen.

Dan is er elke ochtend ook nog de post die ons als Van der Heemers vaak genoegen doet. Wat denkt u van een particulier, die zijn garantie-advieskaart iets te laat instuurde (uiterlijk binnen één week na koopdatum moet deze kaart in het bezit zijn van de hoofdadministratie van de Technische Dienst wil men bij een eventueel defect binnen de garantietermijn aanspraak kunnen maken op geheel of gedeeltelijk kosteloos herstel) en op deze kaart schreef:

  "Als deze kaart door te laat inzenden ongeldig is, dan is dat niet erg, want bij zo'n stofzuiger als de Jumbo heeft men toch nooit zijn garantiebewijs nodig".

Ten slotte nog een taak van de Technische Dienst: het verschaffen van cijfers aan ontwerp- en fabricage-afdeling van defect geraakte onderdelen; in kwaliteitsvergaderingen heeft de Technische Dienst dus een belangrijke stem, terwijl ook bij de beoordeling van prototypen de Technische Dienst wordt ingeschakeld, waarbij in geval van televisietoestellen vaak "fieldtests" worden gehouden op onze over geheel Nederland verspreid liggende service-stations.

Verspreid over het hele land had Van der Heem omstreeks 1965 een 16-tal Technische Diensten, t.b.v. de door Van der Heem geproduceerde ERRES producten.

ERRES "witgoed" werd hier uiteraard niet gerepareerd, aangezien dit door een andere firma werd gefabriceerd.

Hoofdkantoor: Postbus 1103, Den Haag

Service-filialen (met onderdelen verkoop) in:

 • Alkmaar         -   Frederik Hendriklaan 5
 • Amsterdam     -   Loevestein 81  (daarvoor: Parnassusweg 213)
 • Arnhem          -  Turfstraat 13
 • Breda            -   Zandbergweg 32a
 • Deventer       -   Industrieweg 45  (daarvoor: Gibsonstraat 7)
 • Enschede      -   Oogstplein 31
 • Groningen      -   Hoornsediep 127  (daarvoor: Vechtstraat 78)
 • Den Haag      -   Melkwegstraat 28
 • Leeuwarden   -   Fruitstraat 6
 • Maastricht     -   Koningsplein 55  (daarvoor: Wilhelminasingel 106)
 • Middelburg     -   Rouaansekaai 19
 • Rotterdam     -   Coolhaven 142a  (daarvoor: Coolhaven 140)
 • Utrecht         -   Oudegracht 14

Hoofdzakelijk voor Televisie:

 • Haarlem        -   Spaarne 5
 • Nijmegen      -   Muiderslotstraat 67
 • Eindhoven    -   Paradijsstraat 9

Alle bovenstaande Technische Diensten werden 1 november 1966 gesloten vanwege de overname door Philips. Service werd daarna verleend door de Philips TD's voor; radio, TV, platenspelers en bandrecorders.

Elektrische huishoudelijke toestellen - EHT - werden daarna enige tijd gerepareerd bij de ENAF.

Voor handboormachines, HBM-Service:

 • Den Haag   -   Zonweg 53

 

VDH