Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

 

Uit de VDH-keuken:

TV-Montage

door G. Kalishoek

 

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het VDH-tje Nr. 592 van 28 maart 1959. Het is een van de artikelen "Uit de VDH-keuken", deze artikelen verschenen met enige regelmaat in het personeelsblaadje. Zij werden geschreven door de desbetreffende afdelings-chefs, in dit geval de heer G. Kalishoek.

Evenals de Radiomontage, is de TV-Montage een afdeling, waar de fabrikaten van andere afdelingen en toeleveringsbedrijven worden verwerkt tot een eindprodukt; een eindprodukt, dat deel uitmaakt van het assortiment apparaten, dat de naam ERRES overal een bekende klank heeft bezorgd.

Indeling TV-afdeling. 
Alvorens in te gaan op de wordingsgeschiedenis van de televisie-ontvanger, is het wellicht beter eerst te kijken naar de organisatievorm van de TV-afdeling. Gezien de ingewikkeldheid van een TV-toestel is deze vorm anders dan die van de Radio-montage. De belangrijkste onderafdelingen zijn:

  • Televisie-Kanaal-Kiezer-band
  • Preparatieband
  • Chassis-Montage-banden
  • Scanning-groep (beeldinstelling)
  • Hoogfrequent-groep (instelling van geluids- en beeld-f-transformatoren)
  • Inkast-groep
  • Keurkamer, waaronder de controlegroep ressorteert.

Hoe komt de TV-ontvanger tot stand? 
De kiem van de TV-ontvanger wordt gelegd op het TV-laboratorium. De lange weg van ontwikkelen en beproeven eindigt in de totstandkoming van een laboratorium-model, dat tot basis dient van de produktie van een hele serie toestellen. Met dit model als voorbeeld zet de proefband een proefserie op met het doel – de naam zegt het eigenlijk al – een meer uitgebreide proef over verschillende apparaten te kunnen nemen en het ontwerp te kunnen testen op zijn praktische bruikbaarheid, alsook om na te gaan of over het algemeen het toestel zal voldoen aan de eisen, die de constructeurs zich hebben gesteld. Uit dit onderzoek, dat in nauwe samenwerking met TV-laboratorium en keurkamer wordt ingesteld, ontstaat het zogenaamde bandmodel. In grove trekken kunnen wij het televisietoestel verdelen in de kanaalkiezer, het chassis met alles wat eraan zit en de kast met de beeldbuis.

De kanaalkiezer. 
Een der belangrijkste onderdelen van de televisie-ontvanger is de kanaalkiezer, die kan worden beschouwd als het hart van het toestel. De nauwkeurigheid waarmee deze moet worden gebouwd, stelt hoge eisen aan de vakbekwaamheid van het personeel. Er staat een uitgebreide meetapparatuur ter beschikking om de kanaalkiezer af te regelen, ten einde de zekerheid te hebben een werkelijk 100% kwaliteisprodukt te maken. Dat dit alles nodig is zal u duidelijk worden als wij u even in herinnering brengen dat de T.V. golflengten zijn verdeeld in zogenaamde kanalen. Elk kanaal bevat een zender, die zowel het beeld als het bijbehorende geluid uitzendt. Een kleine vervorming in het geluid is niet hinderlijk, maar een vervorming in het beeld is beslist ongenietbaar. Bovendien mogen de kanalen elkaar onderling niet beïnvloeden. Een en ander vraagt een hoge graad van nauwgezetheid van de mensen die de kanaalkiezers afregelen. Nu zijn wij geen nieuwelingen in het vak, want vrijwel allemaal hebben zij hun eerste training op de Radiomontage gehad en wel gedurende ten minste twee jaar. Dit zelfde geldt voor de mensen, die in de andere onderafdelingen werkzaam zijn.

De preparatiegroep. 
Het chassis van het TV-toestel – waarmee eigenlijk wordt bedoeld het toestel zonder kast en beeldbuis – gaan wij nu verder onderverdelen in kleinere eenheden. De te verwerken componenten, zoals weerstanden, condensatoren, druktoetsensystemen en regelorganen worden vooraf gemonteerd op montagestrippen, respectievelijk van bedrading voorzien aan de preparatieband. Ook hier is het motto: kwaliteit. De preparatiegroep bijgestaan door een paar controleurs zorgt ervoor dat dit motto wordt waargemaakt.

Het chassis. 
De geprepareerde eenheden – unit – gaan naar de chassisbanden. Vaardige handen monteren de unit in het metalen chassis, voorzien deze van buisvoeten, allerlei transformatoren, spoelen en de kanaalkiezer. Dit alles onder de wakende ogen van deskundige bazen, geassisteerd door "mechanishe" controleurs. Het geheel staat bovendien voortdurend onder toezicht van de mensen van de keurkamer.

Zoals reeds eerder is vermeld, kunnen afwijkingen niet worden toegestaan en is de montage van een TV-toestel aan zeer kritische normen gebonden. Het naleven van deze normen is de zorg van de controleurs van de keurkamer.

Het scannen. 
Tot nu toe is tijdens het gehele proces het gemonteerde chassis niet in bedrijf geweest en zijn er geen elektrische metingen verricht. Een en ander is de taak van de scanning- en hoogfrequentgroep. Een uitgebreide en betrouwbare meetopstelling stelt de scanners in staat de organen in te stellen, die iets met het beeld te maken hebben, o.a. raster, beeldhoogte, beeldbreedte, e.d. De scanner heeft hiervoor een dummy-beeldbuis, waarop dit is waar te nemen.

De volgende stap is het afregelen van de verschillende spoelen, die iets te maken hebben met het beeld- en geluidsignaal. In het verhaal van de kanaalkiezer is al toegelicht waarom nauwkeurigheid een eerste vereiste was. U begrijpt wel dat dit zonder meer ook van toepassing is op het werk van de trimmer. De ter beschikking staande meetinstrumenten waarborgen een absoluut juiste afregeling van het toestel.

De inkast-groep. 
Intussen is de inkast-groep druk bezig de kasten, afkomstig van onze Kastenfabriek, te voorzien van luidsprekers, venters (van veilig glas), maskers en andere hulpstukken. Daarna worden de afgeregelde apparaten in de kast gemonteerd. Nu moet goed worden opgepast dat er geen beschadigingen aan de kast komen, want de klant is vooral op dit punt erg kritisch.

De eindcontrole. 
Een typische bijzonderheid is dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd op een tafeltje, dat in een rail verankerd is. Als het toestel klaar is, wordt het tafeltje langs deze rail geduwd naar de plaats van de volgende behandeling. In een daarvoor geschikt gemaakte halfduistere ruimte nemen de eindcontroleurs de zending in ontvangst. Deze mensen hebben een zeer verantwoordelijke taak. Zij moeten namelijk het gehele toestel opnieuw controleren, van kanaalkiezer tot beeldbuis; voorwaar, een omvangrijke karwei. Is het toestel in orde bevonden, dan belandt het op de zogenaamde brandbaan. Gedurende een aantal uren glijden rijen TV-toestellen over een vernuftig geconstrueerde rolbaan; op deze rolbaan worden de toestellen constant aan de zwaarste eisen getoetst. Dit geschiedt allemaal volkomen mechanisch, terwijl een controleur een wakend oog op eventuele "uitvallers".

Voordat de toestellen worden ingepakt, ondergaan zij een zogenaamde klantenkeuring. Dit moet als een extra service worden gezien. Deze keuring bestaat uit een kijk- en bedieningsproef zoals een klant dit zou kunnen doen aan de hand van zijn gebruiksaanwijzing. Een aan de achterkant van het toestel bevestigde label, waarop het waarmerk van de betreffende controleur voorkomt, dient als bewijs van keuring. Vervolgens brengt een transportbaan het toestel naar de Inpakkerij, het Magazijn en het Veem, d.w.z. van de tweede verdieping naar de begane grond. Tijdens de teruggaande beweging van de baan worden lege kasten en beeldbuizen meegegeven. Hiermee is het vervoerprobleem op handige wijze opgelost.

Ten slotte worden de toestellen, voorzien van papieren, zoals garantiebewijs, gebruiksaanwijzing en andere nuttige zaken, ingepakt en opgeslagen. Bovendien vindt in dit stadium nog een laatste steekproefcontrole plaats. Dagelijks worden willekeurig een paar verpakte toestellen uit de voorraad genomen en onderworpen aan een zware schakelproef. Pas dan vinden wij de toestellen geschikt om naar de gebruiker te worden gezonden.

 

VDH