Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  Bedrijfsopleidingen

In de brochure "Welkom bij Van der Heem N.V." die nieuwe werknemers in het begin der zestiger jaren kregen uitgereikt, staat op pagina 8 het volgende;

Van der Heem heeft verschillende bedrijfsopleidingen. Meisjes en jongens van H.B.S. of M.U.L.O. kunnen op de Kantoorvakschool , IVOK,  worden geplaatst. Gedurende een periode van 7 maanden worden zij (halve dagen) grondig in de praktische en theoretische geheimen van het moderne kantoorwerk ingewijd.

Naast de administratieve scholing kent het bedrijf een aantal technische opleidingen. In de Bedrijfsschool verbonden aan de Gereedschapmakerij kunnen jongelui die in het bezit zijn van een L.T.S.-diploma zich verder in de metaalrichting bekwamen. Zij kunnen hier worden opgeleid tot gereedschapmaker, stempelmaker e.d. De opleiding wordt met een Rijksexamen besloten.

Voor jongelui die belangstelling hebben voor de elektrotechniek kent het bedrijf een bedrijfsschool, verbonden aan de Radio- en Televisiemontage. Zij die in het bezit zijn van een L.T.S.-diploma worden hier opgeleid voor de bekende V.E.V.-diploma's.

 

Op pagina 25 van dezelfde brochure staat onder  de kop OPLEIDINGEN het volgende;

U zult het met ons eens zijn, als wij zeggen: ieder die studeert, bouw aan zijn toekomst. In deze tijd, waarin Nederland zich industrialiseert, is het voor de verdere bouw aan onze welvaart erg belangrijk, dat er zoveel mogelijk vakbekwame mensen zijn.

Wij bedoelen hier vakbekwaamheid op elk gebied en er is dus voor geen enkele Van der Heemer reden om te zeggen: "Ik ben er al en ik weet al wat ik moet weten". Neen, naar onze menig is de instelling "Wat kan ik nog meer leren om te zorgen dat ik voor mijn huidige of toekomstige functie nog beter voorbereid ben", de enige juiste.

Met dit voor ogen kent Van der Heem een groot aantal opleidingen in allerlei richtingen, die f door eigen personeel f door buitenstaanders worden verzorgd. Als u dus iets wilt leren, is er in de meeste gevallen een mogelijkheid voor u. Maar dat betekent aan de andere kant, dat u het echt moet willen en er ook de nodige moeite voor doet.

Heeft u het geld niet of niet in voldoende mate om een studie te bekostigen, dan is er voor u, als u een bepaalde tijd in dienst bent, altijd de mogelijkheid om bij ons Studiefonds aan te kloppen.

Studiefonds 
Als u drie maanden of langer in dienst bent en u wilt gaan studeren, doch u beschikt niet over voldoende geld, dan kunt u via onze afdeling Opleidingen bij het bestuur van ons Studiefonds hulp vragen. Natuurlijk wordt deze hulp alleen onder bepaalde voorwaarden verleend. 
Deze voorwaarden zijn o.a. dat de studie die u gaat volgen niet alleen voor u belangrijk is, maar ook voor de zaak belangrijk moet zijn, of bij voorbeeld bij een functieverandering belangrijk moet kunnen worden.

De hulp, die het Studiefonds verleent, kan worden gegeven in de vorm van een gift of door een renteloos voorschot. De gelden van het Studiefonds worden door het personeel en het bedrijf gezamenlijk bijeengebracht.

 

In het personeelsblad 'het V.D.H.-tje', nr. 830 van 6 maart 1964, verscheen het onderstaande artikel:

Van der Heem  en Opleiding

Twee begrippen die elkaar nauw aan het hart liggen. En we bedoelen hiermee de opleiding die in het bedrijf en dr het bedrijf wordt gegeven.

Wanneer vroeger een meisje of jongen de school verliet, dan begon de strijd om het bestaan pas goed. Overdag moest worden aangepakt in een - al dan niet gewenste - baan en 's avonds kwam de studie. Hoogstens werd daarbij door baas of chef een advies gegeven maar verder was men uitsluitend op eigen kracht aangewezen.

Tegenwoordig is dat anders. De grote bedrijven hebben ingezien, dat het kweken van experts voor een groot deel afhankelijk is van een opleiding die aan de behoeften van het bedrijf is aangepast. En waar kan zo'n opleiding beter worden gegeven dan in het bedrijf zelf, door docenten die uit dat bedrijf zijn voortgekomen.

Wat doen wij aan opleiding?

Het antwoord hierop kan kort zijn: heel veel. Jonge mensen die bij ons willen werken vinden altijd iets van hun gading. Natuurlijk blijft bij die opleidingen een bepaalde schoolse sfeer behouden. Maar daarnaast worden de leerlingen toch ook weer dusdanig met de praktijk geconfronteerd dat men de scholing in het bedrijf  als waardevol hulpmiddel ziet voor verdere ontplooing. Laten we de belangrijkste opleidingen in ons bedrijf eens nader bekijken.

BEDRIJFSSCHOOL

Reeds geruime tijd wordt in de bedrijven volgens wettelijke bepalingen een vakopleiding mogelijk gemaakt. Deze opleiding staat onder toezicht van een daartoe door het Rijk aangewezen instituut, waarin de organisaties van werkgevers en werknemers samenwerken. Zulk een instituut is ook de "Bemetel", welke naam een afkorting is van "BEdrijfsopleiding METaal- en ELectrotechnische Indistrie"

De organisaties, die hierin samenwerken, zijn: de Metaalbond; de Kath.Vereniging van Werkgevers in de Metaalnijverheid en de Vereniging van Prot. Chr. Metaal Industrien Nederland; van werknemerszijde zijn dit: de Algemene Ned. Metaalbedrijfsbond; de Ned. Kath. Metaalbedrijfsbond in Nederland.

De stichting "Bemetel" heeft tot doel het bevorderen en regelen van de vakopleiding in de metaal- en elektrotechnische industrie in de ruimste zin des woords, door middel van alle haar ten dienste staande wettige middelen. In dien de ouders van een leerling, die in een bedrijf in opleiding komt, met het bedrijf een zogenaamde lerovereenkomst sluiten, dan krijgt de jongeman, terwijl hij normaal in loondienst is, een opleiding in het vak, dat in de leerovereenkomst wordt genoemd.

Dit gaat geheel volgens de bepalingen die door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn vastgelegd. Een dergelijke leerovereenkomst wordt (uitsluitend ten behoeve van minderjarigen) aangegaan door:

a. de werkgever,

b. de ouders of voogd van de leerling, ten overstaan van de Stichting "Bemetel".

De leerovereenkomst wordt tevens door de leerling ondertekend. Als de leerovereenkomst is afgesloten wordt de leerling echter niet zo maar aan zichzelf overgelaten. Het bedrijf neemt de verplichting op zich de jongeman op te leiden tot vakman. De eerste drie maanden van de opleiding vormen een proeftijd. Een consulent van de Stichting Bemetel bezoekt geregeld het bedrijf en stelt zich op de hoogt van de vorderingen van de leerling. Tevens controleert hij het werkboekje, dat de leerling verplicht is wekelijks bij te houden. Gedurende de opleidingstijd moet de leerling, naast algemeen vormend onderwijs, het technisch onderwijs krijgen. Dit onderwijs wordt, naar omstandigheden, overdag of in de avonduren gegeven. Bij het beindigen van de opleiding wordt een theoretisch en praktisch examen afgenomen door een commissie van deskundigen, welke door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is benoemd.

Aan de hand van het leerprogramma worden enige werkstukken gekozen, welke naar speciale werktekeningen, geheel zelfstandig, in een op te geven werktijd door de leerling moeten worden vervaardigd. De duur van het praktijkexamen bedraagt als regel circa 50 werkuren.

De opleiding volgens het leerlingstelsel.....

  • is in bijna elk bedrijf mogelijk;
  • duurt, afhankelijk van de vooropleiding van de leerling, 2 tot 4 jaar;
  • is voor de leerling en diens ouders kosteloos;
  • brengt voor de leerling de verplichting mede een avondschool of het zogenaamde 'part-time' onderwijs (n dag in de week in werktijd) te bezoeken voor het ontvangen van het algemeen en op het vak gericht onderwijs. Voor het ontvangen van dit onderwijs is, behoudens enkele uitzonderingen, geen lesgeld verschuldigd;
  • houdt in, dat de leerling een takenboekje of werkboekje dient bij te houden en dat in de meeste gevallen proefwerkstukjes moeten worden gemaakt;
  • wordt besloten met een examen, wwarna de leerling bij het slagen in het bezit wordt gesteld van het voor zijn vak geldende Rijksnijverheidsdiploma;
  • heeft tot doel jonge mensen tot bekwame vaklieden op te leiden;
  • is een instelling van het bedrijfsleven;
  • is bij de Wet geregeld.

VEV - leerlingenstelsel

Deze week zijn tien eerstejaars leerlingen in dienst getreden. Met de tweedejaarsgroep vormen zij tezamen onze radiotechnische opleiding.

Het VEV-leerlingenstelsel, waaronder deze jongens allemaal vallen, verschaft hun overdag de nodige praktijk, terwijl zij 's avonds buiten het bedrijf een theoriecursus moeten volgen. Aldus wordt de basis gelegd voor verdere studie.  

Wanneer deze jongens ons bedrijf trouw blijven - en dat hopen wij natuurlijk - dan kunnen zij terecht komen op een ontwerp- of constructie-afdeling. Het is dan een punt in hun voordeel dat zij bekend zijn met de eisen, die de seriefabricage stelt.

V.E.V.- en Bemetel-opleiding

IVOK

Onze Interne Vak-Opleiding Kantoorpersoneel is op 5 september begonnen met 19 leerlingen. Dit is een record aantal waaruit blijkt, dat ook in de administratieve sector de opleiding in het bedrijf op hoge prijs wordt gesteld. De opleiding geschiedt in de ochtenduren; 's middags wordt door de jongelui praktisch gewerkt op de kantoorafdelingen.

De genoemde opleidingen besluiten alle met een examen en het uitreiken van de diploma's is elk jaar een belangrijke gebeurtenis, omdat de jongelui de waarde van zo'n diploma kennen.

Waarom wij bovenstaande schrijven? Wel, wij vonden het leuk onze nieuwelingen eens op de voorpagina van het VDH-tje af te beelden. U ziet hen hier tijdens de introductie in ons bedrijf te midden van andere nieuw in dienst gekomen werknemers. 

*

In het personeelsblad 'het V.D.H.-tje', nr. 830 van 6 maart 1964, verscheen het onderstaande artikel:

Wat moet mijn zoon worden?

Over enkele weken is het alweer Pasen. Uit ondervinding weten wij, dat het dan nog maar een wip is naar de zomervakantie. En dan ... komt de tijd, dat weer vele duizenden jonge Nederlanders zich in het arbeidsproces gaan storten, onstuimig als ze zijn en niet altijd met evenveel inzicht in eigen mogelijkheden of onmogelijkheden.

Hoe zie je de toekomst?

Op het monument aan de Afsluitdijk staat: "Een volk, dat leeft, bouwt aan zijn toekomst." Daar zullen wij het allen mee eens zijn. Ook een jongen, die leeft, bouwt aan zijn toekomst. Maar bouwen is niet alleen een zaak van gevoel, maar zeer zeker ook van verstand. Daarom is het voor uw zoon schadelijk als hij niet de kansen zou benutten die er voor hem zijn.

Graag lichten wij u in over de opleidingsmogelijkheden bij Van der Heem Den Haag.

Interesse voor radiotechniek.

Stel, dat hij met zijn getuigschrift van de LTS-Elektro komt en zich in de radiotechniek verder wil bekwamen. Dan is daar het leerlingstelsel VEV (Vereniging tot bevordering van Elektrotechnisch Vakonderwijs), dat hem de mogelijkheid geeft om al doende verder te leren in de radiotechniek. Het is bovendien een aardige overgang van 100% school naar 100% bedrijf. Hij gaat namelijk 1 dag in de week naar de LTS (cursus aspirant VEV-cursist B en eventueel later radiomonteur) en hij is 4 dagen in de week in ons bedrijf werkzaam, waar dan ook nog wat tijd aan de theorie wordt besteed. De praktijk is gericht op radio, televisie en dergelijke.

Kortom, een zeer goede gelegenheid voor de toekomstige radiomonteur om zich praktisch en theoretisch te bekwamen. Na 2 jaar wordt de opleiding afgesloten met het examen voor het diploma leerlingstelsel telecommunicatietechniek, afdeling radio.

Het metaalvak.

En dan nu de andere mogelijkheid. Aansluitend aan de LTS-fijnmetaal is er bij Van der Heem een bedrijfsschool, die opleidt voor de specialistische metaalvakken stempelmaken, gereedschapmaken, gereedschapdraaien, -frezen e.d.

Dit leerlingstelsel staat onder toezicht van de Stichting Bemetel, een bekende naam in Nederland op het gebied van vakmanschap in de metaalindustrie. Evenals bij de VEV-opleiding gaat men 1 dag in de week naar de technische school voor de noodzakelijke theorie. De resterende 4 dagen worden afwisselend met praktijk en theorie gevuld. Na 2 3 jaar doet men examen in het vak, dat men in overleg met de opleiding en op grond van het psychologisch onderzoek gekozen heeft.

Beroepskeuzeadvies.

Wij ervaren dit psychologisch onderzoek als een prachtig hulpmiddel bij het vaststellen van de juiste beroeps- of studierichting, aangepast aan karakter en capaciteiten.

Verkeerde studierichting gekozen.

Wat gebeurt er nu als uw zoon niet de 'juiste' LTS-richting heeft gevolgd en hij wil overschakelen van metaal naar elektro of omgekeerd? Dit levert in principe geen problemen op, al kan de duur van de bedrijfsschoolstudie soms wat worden verlengd. Dus een jongen met een metaaldiploma kan wel naar de VEV-opleiding en omgekeerd. Ook met een MULO-opleiding zijn er soms mogelijkheden in VEV- en Bemetelrichting.

Interne Vakopleiding Kantoor.

Heeft uw zoon of dochter een MULO-opleiding en aspiraties in de administratieve richting, dan is voor hem of haar onze Interne Vakopleiding Kantoor zeer geschikt. Wie denkt, dat de administratie alleen bestaat uit schrijven achter een bureau, is niet goed op de hoogte. De IVOK onderwijst gedurende een klein half jaar in de praktische kantoorvakken. De ene helft van de dag wordt op 'school' door gebracht, terwijl de andere helft praktisch wordt gewerkt.

Hiermede hebben wij u weer eens een beeld gegeven van de opleidingsmogelijkheden voor jongelui bij Van der Heem. Vanzelfsprekend zijn de functionarissen van de afdeling Personeelszaken bereid om u, maar ook uw familie, vrienden en kennissen alle gewenste inlichtingen te verschaffen.

Laten wij zeggen: "Tot ziens!"

Z.J. Koning.

 

In de boven genoemde brochure stond ook een uitleg over de afdeling Personeelszaken.

VDH