Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

 

 

 

 

 

 

 

 

INDOHEEM  N.V.

 

Samenwerkingsverband tussen:

Indola  N.V.  en

Van der Heem  N.V. 

In 'het V.D.H.-tje' (personeelsblad) Nr. 860 van 30 oktober 1964 verschijnt het volgende bericht:

 

TOT FUSIE MET INDOLA BESLOTEN

In een deze week gehouden vergadering van de besturen van Indola en Van der Heem is besloten een fusie tussen beide bedrijven aan te gaan.

Om deze fusie te effectueren zal een overkoepelende organisatie onder de naam INDOHEEM N.V. opgericht worden, waarbij aan de aandeelhouders van Indola N.V. en Van der Heem N.V. aanbevolen zal worden hun aandelen om te ruilen in de navolgende verhouding:

f 1.000,- aandelen Van der Heem N.V. in f 800,- aandelen Indoheem N.V.; f 1.000,- aandelen Indola N.V. in f 1.000,- aandelen Indoheem N.V.

Het hierop betrekking hebbende verwisselingsaanbod kan begin 1965 tegemoet gezien worden.

Hiermede is een periode van intensieve studie en overleg voorlopig besloten. De beide directies zijn op grond van de resultaten van dit overleg en zeker niet in de laatste plaats op grond van persoonlijke overtuiging tot de conclusie gekomen, dat een fusie, vooral met het oog op de toekomst van alle bij de beide ondernemingen betrokkenen, van groot belang is.

De nieuwe onderneming, die als moedermaatschappij van Indola N.V. en Van der Heem N.V. en de daarmede gelieerde maatschappijen zal optreden, zal met haar ruim 5.000 personeels, haar breed programma en haar technisch en commercieel elan aanzienlijke groeimogelijkheden bezitten en naar verwacht mag worden een grote mate van continuÔteit vertonen.

Wij verhelen ons niet, dat na de totstandkoming van de fusie nog een lange weg afgelegd moet worden eer van een werkelijke integratie van de bedrijven gesproken kan worden. Hiertoe is de loyale medewerking van allen nodig en wij vertrouwen erop dat deze medewerking in ruime mate gegeven zal worden.

De directie.

 

In het V.D.H.-tje Nr. 870 van 15 januari 1965 staat het volgende bericht:

FUSIE

INDOLA N.V.                              VAN DER HEEM N.V.

Medewerkers van Indoheem,

Gaarne wil ik van de mij geboden gelegenheid gebruik maken om in dit speciale Fusie-nummer een woord van introductie tot u te richten.

Uit voorafgaande interne en externe bekendmakingen van de directies van zowel Van der Heem als Indola met betrekking tot de fusie is reeds gebleken, dat wij de toekomst der beide bedrijven met enthousiasme en optimisme tegemoet zien.

In het onlangs verschenen officiŽle fusiebericht wordt als ťťn der beweegredenen welke tot de fusie hebben geleid genoemd "het gevoelen van de leden van de toekomstige raad van bestuur, die na een jaar van intensieve en veelvuldige contacten tot de overtuiging zijn gekomen, gezamenlijk een sterk team te kunnen vormen". Hieraan zou ik willen toevoegen, dat ik dit persoonlijk ťťn van de belangrijkste passages acht.

Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op de geschiedenis van Indola en mijn persoonlijke verbondenheid aan dit bedrijf. Gesteld mag worden dat ik, gesteund door goede medewerkers, een steentje heb mogen bijdragen aan zijn groei. Bovendien heeft Indola door een gunstige wind gelegenheid gekregen om zich dynamisch en voorspoedig te ontwikkelen. Daartegenover staat dat de historie van Van der Heem N.V. ongetwijfeld indrukwekkender en groter is.

Gaarne aanvaard ik mijn nieuwe functie en verheug mij in dit nieuwe en grotere bestel te mogen medewerken. Het komt mij voor, dat ik tot een hoger ambt ben geroepen en ik voel het bepaald als een voorrecht een veel grotere arbeidsgemeenschap te mogen dienen.

Bij Van der Heem geldt de leuze 'HOGER  ZIJ  UW  VLUCHT'; bij Indola heb ik vaak het devies geuit "OP ENTHOUSIASME  IS  ONS  BEDRIJF  GEGRONDVEST".

Ik geloof dat deze spreuken de grote verwantschap tussen onze beide bedrijven symbolisch weergeven en dat het samengaan van Van der Heem met Indola een zinnige daad genoemd mag worden.

Aan het begin van het nieuwe jaar, waarvan het aspect door deze grote gebeurtenis lichtelijk gewijzigd zal worden, wil ik gaarne mijn beste wensen voor u allen uitspreken.

Ik hoop van harte dat het mij gegeven zal zijn u aller vertrouwen te mogen winnen en dat u mijn collega's en mij uw steun niet zult onthouden.

Slechts in eendracht kan men aan een toekomst bouwen. En deze toekomst heet INDOHEEM.

En nog meer dan ooit geldt thans voor INDOHEEM het devies:

"HOGER  ZIJ  UW  VLUCHT".

H. Kohn.

 

In het zelfde nummer van het personeelsblad schreef de redacteur, de heer C. Schrevel,  nog het volgende:

 

INDOHEEM  N.V.  een feit !

Maandag 4 januari j.l. werd INDOHEEM N.V. opgericht, dat, zoals u weet uit vorige publicaties, de overkoepelende organisatie is in de samenwerking tussen Van der Heem N.V. en Indola N.V. Voor beide bedrijven was dit een belangrijk moment, wat aanleiding gaf de pers een uitgebreide voorlichting te geven over de bedoeling van deze samenwerking, de financiŽle positie en tal van andere zaken. Wij zullen in dit artikel geen financiŽle zaken, zoals aandelenomruil, behandelen, maar u alleen die gegevens van de persconferentie toelichten die voor onze medewerkers van Van der Heem N.V. en voor onze collega's van Indola N.V. van belang zijn. Dit nummer van het VDH-tje zal namelijk ook aan alle medewerkers van Indola ter hand worden gesteld.

Bestuur Indoheem.

Indoheem wordt geleid door een Raad van Bestuur, die bestaat uit de heren H. Kohn, voorzitter, L.C. Gussenhoven, plaatsvervangend voorzitter, Ir. P.G. Zaaijer, plaatsvervangend voorzitter, W.H. Braskamp en F. de Hartog. De heer Kohn is president-directeur van Indola N.V., de heer Braskamp een der directeuren van Indola N.V., de heren Gussenhoven, De Hartog en Zaaijer zijn directeuren van Van der Heem N.V.

De verantwoordelijkheden zijn in de Raad van Bestuur als volgt over de leden verdeeld

H. Kohn: FinanciŽle en administratieve activiteiten, benevens public-relations.

L.C. Gussenhoven: Alle commerciŽle activiteiten.

Ir. P.G. Zaaijer: Alle technische, technisch-organisatorische en sociale activiteiten.

W.H. Braskamp: Alle ontwerpactiviteiten op het gebied van de elektrische huishoudelijke toestellen en ventilatoren.

F. de Hartog: Alle exportactiviteiten en commerciŽle activiteiten op het gebied van de professionele elektronische apparatuur.

Bij Indola blijft de heer L.F. Verheydt de directie voeren van Indola N.V. en Indola Cosmetics, terwijl de heer N.H. de Roo tot hoofddirecteur van Interheem N.V. is benoemd.

Waarom fusie?

De directe aanleiding tot het gewichtige besluit lag op het export-vlak, namelijk bij de export van ventilatoren in Afrika. Men kwam toen tot de conclusie dat samenwerking op dit gebied betere resultaten zou geven dan elkaar beconcurreren.

Bij verdere gesprekken tussen de directies bleek dat beide bedrijven veel zaken gemeen hebben en dat een volledige samenwerking nog meer voordelen zou bieden, omdat een combinatie mogelijk bleek van het sterk technisch potentieel van Van der Heem en de sterke commerciŽle instelling van Indola.

Wat mogen wij van Indoheem verwachten?

Op korte termijn geen wonderen. Velen zullen in het beginstadium nauwelijks merken dat de twee bedrijven onder ťťn leiding staan. Resultaten mogen eerst verwacht worden naarmate de samenwerking zich verder voortzet en bundeling van krachten steeds verder plaatsvindt.

In het fusiebericht lezen wij onder het hoofdstuk Vooruitzichten: Wij menen ons niet aan overdreven optimisme schuldig te maken door te stellen, dat de beschikking over een reeks van moderne en goed geoutilleerde productiebedrijven, gecoŲrdineerd en hergroepeert, gepaard aan een dynamisch verkoopbeleid, de groeikansen nog beter tot hun recht zal laten komen.

Tijdens de persconferentie merkte de heer Kohn op dat het de bedoeling is van Indoheem om vooral op het gebied van de ontwikkeling van huishoudelijke apparaten een agressief beleid te gaan voeren.

De Raad van Bestuur hoopt de geldomzet van de samenwerkende bedrijven, die in 1964 ruim f 140.000.000,- bedroeg, met 7 ŗ 10% te verhogen om zodoende in het eerste jaar van de samenwerking de f 150.000.000,- te overschrijden.

Personeel.

Onder dit hoofdstuk vinden wij in het fusiebericht de mededeling dat op 30 juni 1964 in de samenwerkende bedrijven ruim 5.200 medewerkers werken, namelijk 3.098 in de VDH-bedrijven en 2.120 in de Indola-bedrijven. Dit aantal is in de tweede helft van 1964 nog verder toegenomen.

De bundeling van krachten van beide bedrijven zal geen personeelsoverschot tot gevolg hebben: integendeel, de groei waarnaar het bestuur streeft wijst eerder op uitbreiding van de personeelsbezetting.

Uit alle gegevens die ook uw redacteur op de persconferentie zijn verstrekt heeft hij kunnen opmaken dat deze samenwerking veel mogelijkheden geeft tot verdere groei van alle samenwerkende bedrijven. Alleen al daarvoor is een felicitatie met het tot nu toe bereikte resultaat op zijn plaats.

C. Schrevel.

 

Uit 'het V.D.H.-tje' Nr. 891 van 18 juni 1965:

NADERE  KENNISMAKING  MET..   DE  DIRECTIE  VAN  VAN  DER  HEEM  N.V.

Van der Heem N.V., met vestigingen in Den Haag, Utrecht en Sneek, wordt geleid door drie directeuren, de heren Ir. W.J. Boot, Ir. H. Borleffs en A.H.J.L. Busquet.

De heer Boot trad 1 november 1952 bij Van der Heem N.V. in dienst in de functie van chef van de afdeling Werkvoorbereiding. Nadat de heer Boot afgestudeerd was als elektrotechnisch ingenieur werkte hij voor zijn indiensttreding bij ons bedrijf 6 jaar bij het organisatiebureau van de heer Ydo. In december 1955 werd de heer Boot belast met de bedrijfsleiding van de fabriek Maanweg. In maart 1960 kreeg hij de leiding van de afdeling Ontwikkeling Civiele Produkten. 13 april 1960 werd de heer Boot in een buitengewone commissarissenvergadering tot algemeen procuratiehouder benoemd met de titel van onderdirecteur, 1 april 1964 kreeg de heer Boot de technische leiding van de EHT-groep (elektrische huishoudelijke toestellen) met de verantwoordelijkheid zowel voor de ontwikkeling als de fabricage van deze groep, 12 mei j.l. werd de heer Boot in de Algemene Vergadering van Aandeelhouder benoemd tot directeur.

In de laatstgehouden aandeelhoudersvergadering van mei 1965 werd de heer Borleffs benoemd tot directeur van Van der Heem N.V.. Hij is belast met de technische leiding van de zogenaamde RTG-groep (radio, televisie en grammofoon) en daarmee verantwoordelijk zowel voor de ontwikkeling als de fabricage van de produkten van deze groep. De heer Borleffs werd in 1923 geboren in het toenmalige Nederlands Oost-IndiŽ. Nadat hij het lyceum doorlopen had, studeerde hij aan de Technische Hogeschool te Delft en behaalde hij in 1951 het diploma van werktuigkundig ingenieur, 4 jaar werkte hij vervolgens bij Werkspoor. In april 1955 trad de heer Borleffs in onze dienst in de functie van hoofd Arbeidstechnisch Bureau. In 1960 volgde zijn benoeming tot bedrijfsleider van de fabriek Maanweg. Per 1 april 1964 werd Ir. Borleffs benoemd tot algemeen procuratiehouder met de titel van onderdirecteur en kreeg de leiding van de RTG-groep.

Na het doorlopen van de HBS trad de heer Busquet in 1925 in dienst bij de toenmalige Gelderse Radiofabriek in Arnhem. Enkele jaren later, in 1928, werd hij radiotechnicus bij de bekende radiopionier Idzerda in Den Haag. Ruim 20 jaar werkte de heer Busquet in een belangrijke commerciŽle functie bij de radiofabriek Waldorp in Den Haag. De heer Busquet trad 1 februari 1957 in dienst van Van der Heem N.V. Oorspronkelijk belast met de commerciŽle leiding van Verkoop Nederland, kreeg hij na korte tijd ook de leiding van de Technisch CommerciŽle Afdeling (de verbindingsschakel tussen de ontwikkelingsgroepen en de verkoop). 13 april 1960 werd de heer Busquet in een buitengewone commissarissenvergadering tot algemeen procuratiehouder benoemd met de titel van onderdirecteur. In de aandeelhoudersvergadering van mei 1965 volgde zijn benoeming tot directeur van Van der Heem N.V.. De heer Busquet is belast met het commerciŽle beleid van Van der Heem N.V. voor alle artikelgroepen.

De heren Boot, Borleffs en Busquet volgen als directeuren van Van der Heem N.V. de L.C. Gussenhoven, F. de Hartog en Ir. P.G. Zaaijer op, die bij de totstandkoming van Indoheem N.V., lid van de Raad vanBestuur van Indoheem N.V. werden.

Ondanks de gunstige vooruitzichten in januari 1965 verschijnt in INDOHEEM KLANKEN 15 (het nieuwe personeelsblad) van maart 1966, het volgende bericht:

"De besturen van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken en Indoheem N.V. beraden zich over de mogelijkheid om met handhaving van de volledige zelfstandigheid van Indoheem N.V. tot hechtere samenwerking te komen.

De gedachten gaan ernaar uit de reeds bestaande gemeenschappelijke activiteiten op het gebied van stofzuigerproduktie in de Verenigde Stofzuigerfabrieken uit te breiden tot die van ontwikkeling en produktie op het gebied van radio, televisie en elektronische apparatuur in een gemeenschappelijke dochteronderneming.

Een onderzoek naar de mogelijkheden hiervan is op het ogenblik in volle gang en het ligt in de bedoeling van beide besturen verdere publikaties te zijner tijd te doen volgen."

In INDOHEEM KLANKEN 17 van mei 1966 blijkt wat deze "samenwerking" inhoudt. 

De onlangs met Philips tot stand gekomen overeenkomst heeft ook consequenties voor ons personeelsorgaan INDOHEEM KLANKEN.

Van der Heem N.V. immers zal als dochtermaatschappij van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken haar eigen weg gaan op dit gebied.

Dit mei-nummer is derhalve het laatste in de huidige oplaag. Voortaan zal Indoheem Klanken niet meer worden toegezonden aan hen die bij Van der Heem N.V. (nieuwe stijl) werkzaam blijven. Door deze veranderende omstandigheden treedt ook een wijziging op in de redactie van ons blad. De heer Schrevel zal als hoofdredacteur aftreden; bovendien zullen mejuffrouw Hartsuiker en de heer Noordendorp hun functie van redacteur neerleggen.

Wij willen niet nalaten om aan hen onze dank te betuigen voor het vele werk dat zij op zo voortreffelijke wijze hebben verricht voor Indoheem Klanken gedurende de korte tijd van het bestaan van dit blad. Wij hopen dat zij hun activiteiten op dit gebied ten behoeve van Van der Heem (nieuwe stijl) kunnen blijven ontplooien.

Voorts hopen wij dat Indoheem Klanken met medewerking van de overige in maart j.l. geÔnstalleerde redacteuren op de ingeslagen weg zal voortgaan, zodat ons blad zal zijn en blijven een doeltreffend contactmiddel, niet alleen tussen raad van bestuur en allen die werkzaam zijn bij het Indoheem-concern.

DE RAAD VAN BESTUUR

 

De sectoren radio, televisie en elektronische apparatuur die de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken van Indoheem N.V. heeft overgenomen, zullen Van der Heem N.V. (nieuwe stijl) worden genoemd, waarvan de leiding is opgedragen aan Ir. P.G. Zaaijer en Ir. J.W. Baurdoux.

Bovenstaande teksten zijn allen overgenomen uit de personeelsbladen 'het V.D.H.-tje' en 'Indoheem Klanken'. Daarin werd niet zo uitgebreid melding gemaakt van de (gedeeltelijke) overname door Philips. De 'officiŽle' overname werd persoonlijk door de desbetreffende chefs en bazen aan de medewerkers gedaan.

*

Voor verdere ontwikkelingen van Van der Heem Electronics en Indoheem na de overname door Philips in 1966 zie: Overname door Philips en De Indoheem-structuur

Voor meer info over de fabriek in Sneek kunt u terecht op de website van de heer J. Haagsma: http://www.haagsma.org  bovenaan aanklikken op 'VanderHeem'.

VDH