Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

KEMA

De KEMA werd in 1927 in Arnhem gevestigd als keuringsinstituut voor de Nederlandse elektriciteits- sector. KEMA staat voor N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialen te Arnhem.

Het volgende artikel uit het V.D.H.-tje Nr. 330 van 11 oktober 1952, geeft aan wat een KEMAkeur inhoudt en wat het verschil is met KEMA gekeurd.

 

DE K.E.M.A. VIERT HAAR 25 JARIG BESTAAN

Veiligheid voor de gebruiker haar devies.

De KEMA is opgericht uit bittere noodzaak. Toen in de jaren 1925-1927 electriciteit meer en meer toepassing vond voor huishoudelijk gebruik, zagen de electriciteitsbedrijven in, dat de gebruiker het meest gediend zou zijn met een storingvrije en veilige energielevering. Storingvrije energielevering betekent niet slechts goede generatoren in de grote centrales, maar ook goede distributienetten, zowel buiten als in de huizen.

Veiligheid betekent allerminst een doelmatige installatie in de woningen, d.w.z. Een voldoend aantal lichtpunten en wandcontactdozen op de juiste plaats. Dit voorkomt het euvel van zelf aanleggen van contactdozen. Dit laatste is een zeer uitgebreid verschijnsel, dus het wordt grotendeels in de hand gewerkt door het dikwijls geringe aantal aanwezige contactpunten in oude en helaas ook in nieuwe huizen.

Veiligheid betekent ook, dat de toestellen die de gebruiker koopt, geen gevaar voor hem mogen opleveren. We denken hierbij speciaal aan de zo veelvuldig gebruikte huishoudelijke apparaten als radio, stofzuiger, vloerwrijvers, ventilatoren, wasmachines, koelkasten e.d.

De in Nederland meest toegepaste spanning voor de huishouding is 220 Volt. Deze spanning is echter in staat bij aansluiting een zo grote stroom door het menselijk lichaam te laten vloeien, dat deze dodelijk is. Het is echter economisch niet mogelijk deze gebruiksspanning te vervangen door een lagere, vooral nu het verbruik aan electrische energie bij particulieren nog steeds van jaar tot jaar toeneemt.

De N.V. KEMA heeft haar taak steeds zeer ruim gezien en is dan ook een voorvechtster van veiligheid op elk gebied van de electriciteitsvoorziening. In de eerste plaats heeft zij voorschriften opgesteld, die de eisen bevatten waaraan installaties en apparaten moeten voldoen. De uitgave van deze voorschriften wordt meestal verzorgd door het centraal Normalisatiebureau te Den Haag, terwijl de samenstelling geschiedt door een commissie, bestaande uit leden van het Normalisatiebureau, vertegenwoordigers van de KEMA en een of meer vertegenwoordigers van de industrie. Het is te begrijpen, dat VDH als grootste stofzuigerfabriek, enige fabriek van handboormachines en tweede radio-industrie in Nederland, zitting heeft in diverse van deze commissies.

Zelfs artikelen, die in Nederland een betrekkelijk geringe omzet hebben, zoals onze reeks ventilatoren, worden ter controle aangeboden. Niet alleen Nederland heeft zo zijn keuringsinstantie, ook andere landen kennen hun eigen keuringsdienst, die ieder voor zich eigen voorschriften uitgeven.

Na de oorlog is er tussen de keuringsinstanties van diverse landen een samenwerking ontstaan en gaat men er toe over voor diverse onderdelen internationale voorschriften te maken. Het gebruik van deze voorschriften wordt ten zeerste aanbevolen aan de aangesloten landen. Ook in deze internationale commissie heeft VDH een zeer belangrijke positie. Onze technische directeur, Ir. P.G. Zaayer, vertegenwoordigt ons land als deskundige op het gebied van kleine electromotoren.

Bij het lezen over al deze voorschriften rijst automatisch de vraag: "Wanneer is voor een leek iets veilig?" Het antwoord hierop kan kort zijn: Veilig zijn alle apparaten welke het KEMAkeur voeren of KEMA goedgekeurd zijn. Tussen het voeren van deze twee keurtekens bestaat verschil.

KEMAkeur wil zeggen: Voldoet aan de zwaarste veiligheidseisen, staat onder voortdurende KEMA-contrôle en de gebruiker heeft het recht, onderdelen, welke voorzien zijn van het KEMAkeur, naar de N.V. KEMA op te sturen, alwaar kosteloos wordt gecontroleerd of het materiaal nog in alle opzichten aan de gestelde eisen voldoet.

KEMA goedgekeurd betekent het volgende: Een model, gelijk aan dat welk het predicaat KEMA goedgekeurd draagt, is door genoemde instantie gecontroleerd en heeft aan de gestelde eisen voldaan. De fabrikant is in dit geval verplicht aan het eenmaal ingediende model niets in de constructie te wijzigen. Onder deze groep vallen al onze electrische huishoudelijke apparaten. Alle zijn ingediend en door de KEMA goedgekeurd.

Dat onze constructeurs en laboratoria maar niet met de eerste de beste constructie genoegen nemen, blijkt wel uit het feit, dat van al onze na de oorlog ingediende modellen 80% zonder op- of aanmerking bij de eerste indiening reeds werden goedgekeurd. Ditzelfde geldt ook voor de keuringsmonsters, welke naar buitenlandse instanties gestuurd worden. Dat de samenwerking tussen N.V. KEMA en VDH zeer goed is, blijkt wel als we in aanmerking nemen, dat nieuwe producten reeds besproken worden als slechts de tekeningen voor het product gereed zijn.

Daarna worden de in de proefwerkplaats gemaakte producten besproken en zo nodig op bepaalde punten extra onderzocht. Vervolgens wordt, alvorens over te gaan tot aflevering in het binnenland, het definitieve model ter keuring aangeboden. Binnenkort zal het ook voor onze producten mogelijk zijn het KEMAkeur te verkrijgen. Het wachten hiervoor is op de definitieve internationale voorschriften.

Daar onze producten niet alleen op de binnenlandse, doch ook op de exportmarkt verkocht worden, is het logisch, dat we ook eens kijken naar de samenwerking tussen VDH en de buitenlandse keurinstanties. Dat deze goed is wordt wel bewezen uit de bezoeken die zowel de directeur van de Canadese keurinstantie, als de directeur van Zweedse keurinstantie aan ons bedrijf brachten. Beide directeuren waren zeer verwonderd, dat bij VDH een aparte afdeling is die er niet alleen voor is dat in binnen- en buitenland onze producten worden goedgekeurd (in éénmaal zonder op- of aanmerkingen), maar dat die afdeling ook regelmatig zelf een KEMA-keuring uitvoert met willekeurig uit de fabricage genomen producten.

Koopt VDH artikelen met KEMAkeur of KEMA goedgekeurd om montage in of aan onze apparaten (stekers, rubbermantelleiding e.d.), dan worden deze in onze uitnemende goederencentrale pas vrij gegeven, wanneer de bij ons genomen volledige KEMAkeuring op alle punten royaal is geslaagd. Hiervoor zijn zeer dure apparaten nodig, zoals de 'snoerenfiets'. Een apparaat bestemd om de soepelheid van rubberleidingen te onderzoeken, gemaakt bij VDH volgens de internationale eisen. Kosten f 800,-. En dit is slechts een van de vele meetapparaten welke voor deze onderneming nodig zijn.

Met dit artikeltje hebben wij een beeld gegeven van het grote werk van de jubilerende N.V. KEMA; en bij dit jubileum hoort ook feliciteren. Van harte en nog vele jaren werkzaam tot heil van gebruiker en fabrikant. Een wens? Wij hebben het al meer geschreven. Wij hopen dat speciaal voor onze groep electrische huishoudelijke apparaten spoedig de tijd komt dat de KEMA bindend wordt. Dat wil zeggen: dat alleen maar producten verhandeld mogen worden, die door de N.V. KEMA, de geheel neutrale en zelfstandige instantie, zijn goedgekeurd.

Helaas is het thans nog zo, dat minder bonafide fabrikanten onveilige producten op de markt kunnen brengen die, doordat er minder gelet is op de veiligheid, goedkoper zijn dan de onze. Helaas verschijnen de resultaten hiervan in de krant met berichten als: "Huisvrouw gedood door wasmachine of ander electrisch apparaat".

Zie i.v.m. veiligheid ook; Stofzuigers hebben watervrees

VDH