Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

ERRES  KY 556

Radio ontvangtoestel 

1955

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

Algemene Gegevens
Golfbereiken: FM: 100 - 87 MHz
Middengolf: 185 - 580 m
Lange golf: 1000 - 2050 m
Buizen: ECC85 FM-unit
ECH81 mengbuis-oscillator
EF89 m.f. versterker
EABC80 detectors + l.f. versterker
EL84 eindbuis
EZ80 gelijkrichtbuis
EM80 afstemindicator
Kringen: Afgestemde AM: 6
Afgestemde FM: 9
Middenfrequentie: AM:  452 kHz FM: 10,7 MHz
Gevoeligheid: MG: < 10 µV FM: < 2,5 µV
Uitgangsvermogen: 3,2 Watt bij 10% vervorming gemeten bij 400 Hz.
Netspanningen: omschakelbaar: 110, 125, 150, 200, 220 en 250 Volt
Afmetingen: Breedte: 510 mm
Hoogte:  312 mm
Diepte:   209 mm
Gewicht: 8,6 kg
Prijs: f 285,-

Het volgende artikel verscheen op 29 oktober 1955, in het personeelsblad 'het V.D.H.-tje':.

Wat maken wij?

DE NIEUWE ERRES KY 556

Te midden van de serie radiotoestellen, die onze fabriek dit jaar produceert, neemt het type KY 556 een bijzondere plaats in. Over dit toestel, dat reeds in grote aantallen op de markt is verschenen en evenzovele malen voor de koper een kostbaar bezit is geworden, willen wij in deze rubriek ditmaal iets vertellen.

De KY 556 is, om te beginnen, een AM-FM-ontvanger, hetgeen wil zeggen, dat het toestel geschikt is zowel voor de ontvangst van AM- als van FM-zenders. Dat dit de afkortingen zijn voor de zenders, welke respectievelijk amplitudemodulatie en frequentiemodulatie toepassen, mogen wij eigenlijk wel als bekend veronderstellen.

Ten behoeve van FM-ontvangst is het toestel zo gevoelig uitgevoerd, dat veraf gelegen zenders met een minimum aan ruis ontvangen kunnen worden. Dit uiteraard binnen de beperkte mogelijkheden, welke voor FM-ontvangst gelden, waarbij immers 100 km al veraf genoemd moet worden, zij het ook, dat atmosferische invloeden, zoals mist en temperatuurverschillen tussen hogere en lagere luchtlagen, ontvangst ver boven de 100 km mogelijk kunnen maken.

Voor FM-ontvangst is het apparaat ingesteld voor het golfgebied van 3 – 3,4 m, terwijl de KY 556 wat AM betreft twee golfgebieden heeft, namelijk van 185 – 580 m en van 1.000 – 1.980 m. Hieruit blijkt, dat dit apparaat niet geschikt is voor ontvangst op de zogenaamde korte golf.

De vraag zal rijzen waarom dit zo is. Welnu, het antwoord kan men zelf vinden wanneer men voor zichzelf eens eerlijk nagaat hoeveel uren men bij voorbeeld per maand naar korte kortegolfzenders pleegt te luisteren. Als men daarbij dan bovendien nog de voorwaarde stelt van ongestoord genot, kan de conclusie moeilijk anders luiden dan dat de voor opneming van een korte-golfgebied benodigde materialen en dergelijke beter besteed kunnen worden aan die delen van het toestel waardoor dit practischer en doelmatiger wordt.

Dit nu is de opvatting die bij het ontwerp van de KY 556 is doorgevoerd.

De klankregeling geschiedt met een zogenaamde toonbalans. Met behulp van een enkele vingerbeweging kan de ontvangst worden ingesteld op een maximum aan lage tonen en een minimum aan hoge, dan wel omgekeerd.

Instelling op de middenstand leidt tot een combinatie van hoge en lage tonen. Deze uitvoering maakt het mogelijk, de klank van het geluid naar behoefte en naar smaak in te stellen.

De regeling der geluidsterkte geschiedt physiologisch, dat wil dus zeggen, dat de sterkte van het geluid wordt verminderd of vermeerderd overeenkomstig de eigenschappen van het menselijk oor. Anders gezegd: wanneer aan de daarvoor bestemde knop wordt gedraaid, neemt de geluidsterkte toe of af in een mate, welke beantwoordt van het vermogen van het oor verschillen in geluidsterkte waar te nemen. Het behoeft zonder verdere wetenschappelijke toelichting zeker geen betoog, dat op deze wijze een soepele en prettig in het gehoor liggende volumewijziging is gegarandeerd.

De ingebouwde luidspreker bestrijkt een frequentiegebied van 70-13.000 Hz, hetgeen dus zeggen wil, dat zij geschikt is voor weergave van geluidstrillingen van 70-13.000 trillingen per seconde. Een goede weergave kan voor dit grote gebied moeilijk worden verzekerd met behulp van slechts één conus of membraan. Vandaar dat deze luidspreker is uitgevoerd met een dubbele conus is een kleinere aangebracht, welke dient voor de trillingen van hogere frequentie.

Dit alles is van bijzonder belang bij de ontvangst van FM-zenders en bij de weergave van moderne gramofoonplaten. Het zijn immers juist de hoge tonen welke bij de reproductie van een bepaald instrument het bijzondere karakter daarvan bepalen.

De met vijf toetsen uitgevoerde drukknopschakelaar vergemakkelijkt het in- en uitschakelen, alsmede het kiezen van het gewenste golfgebied. Het beste materiaal is daarvoor gekozen na vele en langdurige proefnemingen. Deze schakelaar immers verricht verscheidene functies en vormt een onderdeel, dat zowel in mechanisch als electrisch opzicht zeer degelijk moet zijn geconstrueerd op straffe van storingen bij de talloze keren, dat de toetsen bediend zullen moeten worden.

De afstemming verloopt bijzonder soepel dank zij een op het afstemmechanisme aangebracht vliegwiel en een op het front af te lezen kathodestraalindicator of afstemoog.

De ingebouwde antennes , te weten een vaste ferrietantenne ten behoeve van AM-ontvangst, alsmede een dipoolantenne voor ontvangst van FM-zenders, maken het toestel onafhankelijk van de plaats waar zich de aansluiting voor de buitenantenne bevindt. Het behoeft geen betoog, dat slechts de sterkere zenders met de ingebouwde antennes op bevredigende wijze ontvangen zullen kunnen worden; niettemin biedt de KY 556 het belangrijke voordeel, dat dit toestel desgewenst tijdelijk een andere plaats in de woning kan worden gegeven, bij voorbeeld in een slaapkamer.

De mogelijkheid tot aansluiting van een extra luidspreker is aanwezig aan de achterzijde van het toestel. De bijzondere weergavekwaliteiten van dit apparaat, speciaal wat de tonen in het hoge respectievelijk in het lage register betreft, maken dit type extra waardevol bij het beluisteren van moderne langspeelplaten.

Ook aan de kast is door onze Ontwerpafdeling grote zorg besteed. Zij is uitgevoerd in notenhout-fineer en ook overigens uiterlijk tot in de puntjes verzorgd. Maar wat minstens van evenveel belang is: dank zij een nauwgezette samenwerking tussen onze industriële vormgevers en geluidstechnici werd een aan alle eisen beantwoordende acoustiek verkregen.

En de prijs?, zo zult U ten slotte vragen. Wat dat betreft blijkt wel zeer in het bijzonder wat ERRES haar afnemers te bieden heeft. Als vrucht van een onderlinge samenwerking tussen alle hierbij betrokken afdelingen kon namelijk het resultaat worden geboekt, dat dit volwaardige radiotoestel in houten kast de kopers kan worden geboden voor de prijs van slechts f 285,-.

Een VDH-product, waarop wij trots kunnen zijn.

 

Service doc. van de KY 556 is hier te downloaden, als PDF-file.

VDH