Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

 

Personeelszaken

 

Hieronder een overzicht van de verschillende afdelingen, die onder Personeelszaken resorteerden begin zestiger jaren. Deze tekst is afkomstig uit de brochure; "Welkom bij Van der Heem n.v.". Deze brochure kreeg men uitgereikt bij indiensttreding. 

Personeelszaken

De afdeling is belast met de uitvoering van het, in overleg met de directie, vastgestelde personeelsbeleid. Wat is personeelsbeleid, zult u zeggen. Dit omvat in grote lijnen het volgende:

a. het bevorderen van de juiste lonen en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de functie, die men vervult;

b. het scheppen van goede werkomstandigheden en het bevorderen van goede onderlinge verhoudingen;

c. het streven naar economische zekerheid voor alle bedrijfsgenoten;

d. het bieden van gelegenheid tot ontwikkeling en promotie;

e. het bevorderen der erkenning van eigenwaarde zowel van de enkeling als van de groep.

Zoals u reeds op pagina 1 heeft gelezen, willen wij samen goede produkten voor een zo laag mogelijke prijs maken. Daarvoor is dus aller medewerking nodig. Wij weten dat wij ook op uw medewerking kunnen rekenen en u moet weten, dat u zeker kunt zijn van de onze.

Niet alleen dat wij u gereedschappen en machines ter beschikking stellen om mee te werken, op zichzelf zeer belangrijk, wij trachten ook door het treffen van een aantal maatregelen en voorzieningen de omstandigheden waaronder u werkt, uw beloning en al dergelijke zaken meer, zodanig te regelen dat u met plezier kunt werken. En als u prettig werkt is het heel gewoon dat u uw uiterste best doet.

Onder Personeelszaken nu resorteren:

A. Arbeidszaken

Deze afdeling is verantwoordelijk voor aanneming en ontslag, overplaatsing en het corrigeren van overtredingen van onze reglementen en zij zorgt tevens voor de personeelsadministratie, zomede voor de inhoud van de algemene arbeidsvoorwaarden.

B. Psychologische Dienst

Het is vanzelfsprekend zowel voor u als voor ons van het grootste belang dat wij behalve omtrent de werkzaamheden die u vroeger heeft verricht, uw opleiding e.d., ook op de hoogte zijn van uw aanleg, ambities, capaciteiten e.d. Vandaar dat wij er naar streven dat u, hetzij vr uw indiensttreding, hetzij in de eerste tijd van uw dienstverband, psychotechnisch wordt getest. De rapporten hierover kunnen ons helpen u op de juiste plaats te brengen en kunnen van groot nut zijn bij overplaatsingen, promoties, studie-adviezen e.d. Die studie-adviezen kunt u krijgen van onze afdeling Opleidingen.

C. Sociale Zaken

Deze afdeling afdeling verzorgt het maatschappelijk werk in het bedrijf en het huisbezoek (dit laatste uitsluitend na overleg met betrokkene). Verder verzorgen onze maatschappelijk werksters, in samenwerking met de Ondernemingsraad, de culturele ontwikkeling en ontspanning, zoals lezingen, bezoek aan Volkshogescholen, abonnementen op volksconcerten, toneel- en balletvoorstellingen.

D. Opleidingen

Voor het verrichten van tal van werkzaamheden dient men over kennis te beschikken, die typisch bepaald wordt door het karakter van het eigen bedrijf of tak van industrie, waarvan wij deel uitmaken. Hiervoor is de afdeling Opleidingen, die zowel voor kantoor, ontwikkelingsafdelingen, als voor de fabricage-afdelingen, passende cursussen verzorgt; ook kunnen daar studie-adviezen en -toelagen worden aangevraagd. Dat ook de zogenaamde kaderopleiding en -vorming een belangrijke plaats inneemt ter informatie van chefs is tevens voor de hand liggend.

 

Van der Heem had in eigen huis verschillende bedrijfsopleidingen .

VDH