Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Sitemap

Verantwoording

   H & B 

Radio Centrales

  en de versterkers daarvoor

Voor het allereerste begin van de Radio-Centrales klik hier.

Het in 1924 uitgevonden systeem van Radio-distributie, d.m.v. radio-centrales en het spannen van leidingen over de wegen en langs huizen, veroorzaakte in de periode 1927-1929 een grote vraag naar goede en vooral betrouwbare versterkers. Ook het in 1926 gestarte bedrijf Van der Heem & Bloemsma, kortweg H & B, zag hier mogelijkheden. De eerste versterkers die op de markt kwamen, de V. 32, V. 62 en V. 123, waren betrekkelijk universeel. Ze konden b.v. ook achter een radio geplaatst worden om zodoende het uitgangsvermogen te vergroten. De wat zwaardere modellen waren ook geschikt voor kleinere en grotere zalen, zoals theaters en dancings. Ook in de Verenigde Staten werkte men b.v. met een 15 Watt versterker in een bioscoopzaal. De vermogens van vele honderden Watts, zoals nu gebruikelijk waren toen nog niet aan de orde. Omstreeks 1930 kwam Van der Heem & Bloemsma met een voor die tijd zware vertsterker van 50 Watt op de markt, deze was speciaal bedoeld voor radio-centrales. 

Onderstaande tekst en afbeeldingen komen uit een folder uit die tijd. Spelling en stijl anno 1930.

 

H. & B. Krachtversterkers

Het steeds toenemend aantal radio-centrale's, de vraag van het publiek naar versterkers met meer energie en het gering aantal in den handel zijnde betrouwbare versterkers, deden ons besluiten naast onzen toestelbouw ook het versterkervraagstuk serieus in studie te nemen.

Bij den bouw van onze versterkers is met de volgende eischen rekening gehouden: uitstekende geluidskwaliteit, bromvrijheid, groot nuttig effect, gering stroomverbruik, hooge bedrijfszekerheid, geringe afmetingen, lage prijs, geringe exploitatiekosten. Speciaal vestigen wij de aandacht op een door ons gedane vinding, waarop octrooi is aangevraagd en waardoor het mogelijk is de eindlamp een belangrijk grootere energie te laten leveren dan tot dusver mogelijk was.

Deze vinding is in de meeste onzer versterkers toegepast en stelde ons in staat aan alle bovenvermelde eischen te voldoen. Vele proeven op in bedrijf zijnde radio-distributie-netten, in theaterzalen enz., werden door ons genomen en wij zijn overtuigd, thans een "keurcollectie" versterkers op de markt te brengen, welke haar weerga niet vindt.

Bij de beschrijving van de versterkers hebben wij deze in twee groepen gesplitst, te weten:

A. VERSTERKERS MET INGEBOUWDE VOORVERSTERKING, te gebruiken als gramofoon-versterker voor een eindversterker, of als versterker voor de z.g. Telefoon-radio-distributie.

B. EINDVERSTERKERS, bestaande uit ÚÚntrapsversterkers welke onmiddellijk achter ieder bestaande radio-installatie of voorversterker kunnen worden aangesloten. Hierbij zij nog opgemerkt, dat alle typen versterkers ingericht zijn voor algeheele wisselstroomvoeding, terwijl bij bestelling moet worden opgegeven of 220 Volt dan wel 125 Volt gewenscht is. Versterkers voor andere spanningen kunnen op aanvraag eveneens geleverd worden.

A. VERSTERKERS MET INGEBOUWDE VOORVERSTERKING,

TYPE V. 32

Deze tweelampsversterker is speciaal ontworpen voor het electrisch weergeven van gramofoonplaten in niet te groote ruimten. Dank zij een speciale schakeling is de versterker in staat een zeer hooge weergavequaliteit te geven. Het apparaat is boven dien zeer geschikt als voorversterker voor ÚÚn onzer eindversterkers. Als eindlamp kan zoowel een triode als een pentode gebezigd worden. Als vˇˇrversterker gebruikt, neme men een triode, als gramofoonversterker een pentode.

De versterker is voorzien van een volumeregelaar, ruischfilter en een aan-uitschakelaar.

De anode-dissipatie der eindlamp bedraagt ongeveer 3 Watt. De lampen waarmede deze versterker geleverd wordt zijn: 506 K, E415, B405 of B443.

Desgewenscht kan deze versterker ook voorzien worden van een ingebouwde luidspreker-beveiliging en heet dan V. 32 b.

Prijs inclusief lampen: E415, B443 en 506 K............... f 125,-

Uitvoering V. 32 b..................... f 132,-

TYPE V. 62

Deze versterker is nagenoeg gelijk aan de V. 32, is echter voorzien van een 6 Watt eindlamp, zoodat het apparaat als gramofoon-versterker reeds voor vrij groote ruimten kan gebezigd worden. Te gebruiken lampen: 506 K, E415, C405 of C443.

Prijs inclusief lampen..... f 165,-

TYPE V. 123

Deze drielamps versterker is eigenlijk een combinatie van onzen versterker V. 32 met den 12 Watt's eindversterker V. 121 en dient uitsluitend voor het electrisch weergeven van gramofoonplaten in zeer groote ruimten.

De versterker is geconstrueerd volgens een nieuw principe (waar op door ons patent is aangevraagd) waardoor de eindlamp een aanzienlijk grooter vermogen aan den luidspreker kan afgeven dan bij welke andere schakeling ook. De buitengewoon lage prijs en de geringe afmetingen maken dezen versterker bij uitstek geschikt voor cafÚ's, dancings enz.

De luidspreker (s) kan (kunnen) dan in de zaal worden opgehangen en de versterker met de draaitafel in een verdekt hoekje worden geplaatst. Daar het apparaat niet van een luidspreker-beveiliging voorzien is, mag hierbij alleen een electro-dynamische luidspreker met ingebouwden tusschentransformator gebruikt worden.

Uit den versterker kan tevens worden betrokken 14 Volt wisselspanning voor de magneet-bekrachtiging van een electro-dynamischen luidspreker. In den luidspreker behoefd dan slecht een Kuprox gelijkrichter en electrolytische condensator van groote capaciteit geplaatst te worden.

Een bijzonderheid van dezen en onzen andere eindversterkers is voor den eigenaar van het grootste belang n.l. de methode van in- en uitschakelen. Dit geschiedt bij deze versterker door middel van 2 schakelaars, welke in bepaalde volgorde in- en in omgekeerde volgorde uitgeschakeld worden.

Hierdoor wordt bereikt, dat de gloeidraden van de lampen hun normale temperatuur hebben verkregen voordat de hoogspanning wordt ingeschakeld. In 't bijzonder voor de gelijkrichterlamp is deze omstandigheid van het grootste belang, terwijl bovendien ook het doorslaan van condensatoren, e.d. Praktisch gesproken is opgeheven.

De bij dezen versterker behoorende lampen zijn: E438, B405, E408, 505.

Prijs inclusief lampen........... f 295,-

B. EINDVERSTERS ZONDER VOORVERSTERKING.

TYPE V. 121 (12 Watt)

De versterker kan onmiddellijk worden aangesloten achter ieder radio-toestel, dat voorzien is van een B405. of overeenkomstige eindlamp.

Eveneens kan het apparaat met veel succes achter een der hiervˇˇr besproken versterker (V. 32 of V. 62) geplaatst worden. Deze en de volgende eindversterkers zijn niet voorzien van ingebouwde uitgangstransformatoren. Hierdoor is het mogelijk ÚÚn of twee electro-dynamische luidsprekers met ingebouwde uitgangstransformatoren direct in de plaatkring van de eindlamp op te nemen. Het aldus verkregen geluidsvolume is dan gelijk aan dat van de hiervˇˇr besproken V. 123.

Voor het gebruik in een radio-centrale wordt in plaats van de E.D. luidspreker een losse uitgangstransformator (type U.T. 10) aan den versterker geschakeld. Deze transformator is voorzien van 6 aansluitklemmen, waardoor men over 5 transformatieverhoudingen kan beschikken , welke varieeren van 3:1 tot 30:1. De bij dezen versterker behoorende lampen zijn: E408 en 505.

Prijs inclusief lampen........ f 170,-

Uitgangstransformator U.T. 10.... f 22,50

 

TYPE V. 241

Deze versterker is in wezen een combinatie van 2 versterkers type V. 121. Ook deze versterker is onmiddellijk aan te sluiten achter ieder radiotoestel, dat echter voorzien moet zijn van een C405 of soortgelijke eindlamp. Als vˇˇrversterker bij gramofoonweergave bevelen wij hier dan ook de V. 62 aan.

Met dit apparaat kunnen 2 tot 4 electro-dynamische luidsprekers gevoed worden. Ook is het mogelijk de beide eindlampen parallel te gebruiken en hiermede ÚÚn E.D. luidspreker te voeden, in welk geval de bijgeleverde stekercombinatie gebruikt moet worden.

Voor de toepassing in radiocentrale's kunnen de beide E.D. luidsprekers natuurlijk weder vervangen worden door 2 uitgangstransformatoren (type U.T. 10). In dit geval kunnen 2 nethelften elk van 150 tot 200 luidsprekers gevoed worden. Dit systeem verdient de voorkeur. Indien het net echter niet gesplitst kan worden is het mogelijk het geheele net door middel van ÚÚn uitgangstransformator U.T. 25 te voeden, in welk geval weer gebruik moet worden gemaakt van de speciale stekercombinatie. De versterker kan dan genoeg energie leveren voor 300 Ó 400 luidsprekers.

Aan- en uitschakelmethode gelijk aan die van de V. 121.

Bijbehoorende lampen zijn: 2x E408, 1562.

Prijs inclusief lampen............... f 230,-

Prijs transformator U.T. 25....... f 22,50

TYPE V. 503 (50 Watt)

Dit type versterker is speciaal ontworpen voor het gebruik in radio-centrale's met een zeer groot aantal aansluitingen. De versterker bestaat uit een vˇˇrversterker en een 50 Watts eindversterker. De tweede vˇˇrversterkertrap is in balans geschakeld, hetgeen groote bromvrijheid waarborgt.

Op het apparaat kan zoowel een radiotoestel als een gramofoonopnemer worden aangesloten.

De eindversterker is voorzien van 4 lampen E408, welke door middel van bijgeleverde kortsluitstekers op verschillende manieren, onderling kunnen worden verbonden. De vier plaatkringen kunnen ieder afzonderlijk genomen worden, zoodat dus 4 uitgangstransformatoren U.T. 10 gevoed worden. Men kan dan 4 netgedeelten, ieder van ongeveer 150 tot 200 luidsprekers bedienen.

De lampen kunnen ook 2 aan 2 parallel en in balans geschakeld worden. Bij deze methode is automatisch de ingebouwde radio-distributie-transformator ingeschakeld en kan direct aan dezen transformator een net van 600 Ó 800 luidsprekers worden verbonden.

De bij dezen versterker behoorende lampen zijn: E415, 2x C405, 4x E408, 506, 2x 1562.

De versterker is voorzien van schakelaars voor hoog- en gloeispanningen, volumeregelaar en ruischfilters.

Prijs inclusief lampen en voorversterker f 660,-

***

De metalen kastjes zijn alle gelakt volgens het "Duco"-procÚdÚ. Voor nadere bijzonderheden omtrent aansluiting, in bedrijfs-stelling enz. verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzingen.

***

 

Meer info : Radiocentrales 1 (principe), Radiocentrales 3 (verschillende systemen), Radiocentrales 4 (Radiocentrales en omroepsystemen)

Nog meer info over: omroep- en alarminstallaties , ontvangapparaten (door ing. J. Roorda)

*

Met dank aan www.vanderheem.com voor het beschikbaar stellen van bovenstaande gegevens en foto's.

H. & B.