Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

De situatie in ons bedrijf  

27- 01- 1967

Onderstaand artikel verscheen in het personeelsblad 'het V.D.H.-tje' Nr. 917, van 27 januari 1967.

Zoals uit uit het onderstaande zal blijken is het vanuit (het oude) Van der Heem standpunt niet meer 'ons bedrijf'.

DE  SITUATIE  IN ONS  BEDRIJF

De vorige week is in overleg met de Raad van Bestuur van het Philips Concern de beslissing genomen dat in ons bedrijf in Sneek, na het aflopen van de huidige radioproduktie in de loop van het eerste halfjaar van 1967, geen nieuwe produktie zal worden gestart. Iedereen heeft uit de publiciteitsmedia van dit bericht kennis kunnen nemen, terwijl het uiteraard door de directie rechtstreeks is bekend gemaakt aan de vakorganisaties, de Ondernemingsraad en het voltallige personeel in Sneek. Door velen zijn uit dit bericht over Sneek conclusies getrokken over ons bedrijf in Den Haag ook al omdat in vele persberichten ook Van der Heem N.V. in Den Haag ter sprake kwam. Het komt ons goed voor, ter voorkoming van misverstanden, hierover het volgende te zeggen.

Bij het opnemen van Van der Heem N.V. met de bedrijven in Den Haag en Sneek in het Philips Concern, is tevens besloten dat de Haagse vestiging zou gaan behoren tot de hoofdindustriegroep T.D.S. (Telecommunicatie- en Defensiesystemen) waartoe bijvoorbeeld ook P.T.I. (Philips Telecommunicatie Industrie onder andere in Hilversum, Huizen, Hoorn en Den Haag) en de Hollandse Signaalapparatenfabriek te Hengelo behoren, terwijl Van der Heem N.V. in Sneek ingedeeld werd bij de hoofdindustriegroep R.G.T. (Radio, Grammofoon en Televisie).

Het is u reeds geruime tijd bekend dat bij Van der Heem N.V. in Den Haag de televisieproduktie zal aflopen en dit in Sneek voor de radio het geval zal zijn. Beide produkties worden geconcentreerd in Philipsverband. Het is u ook bekend dat inmiddels in Den Haag, ter vervanging van de aflopende produktie, de produktie van telefoonapparatuur is gestart. In Sneek echter was het niet mogelijk uit de R.G.T.-groep andere produkten te laten vervaardigen, Zodat toen overwogen is of er werk betrokken zou kunnen worden uit een andere hoofdindustriegroep, namelijk die van huishoudelijke apparaten. Dit laatste zal nu niet gebeuren waardoor, na het aflopen van de radioproduktie, Van der Heem N.V. in Sneek als produktiebedrijf zal worden opgeheven. Wij willen hier niet ingaan op de uiterst pijnlijke situatie die daardoor voor onze medewerkers in Sneek is ontstaan. Op dit punt is de heer Zaaijer uitvoerig ingegaan toen hij deze droeve mededeling in Sneek moest doen. Er zijn intussen regelingen in voorbereiding om het vertrek van onze medewerkers in Sneek sociaal gezien zo verantwoord mogelijk te doen zijn.

Wat ons bedrijf in Den Haag betreft, willen wij u nog het volgende mededelen. Het is u reeds lang bekend dat wij, direct na het intreden van Van der Heem N.V. in het Philips Concern, begonnen zijn met het terugbrengen van de indirecte bezetting (in hoofdzaak beambten) naar een niveau dat in de nieuwe situatie past. Hierover is regelmatig overleg gepleegd met de vakorganisaties. Wij willen hier uitdrukkelijk naar voren brengen dat voor het realiseren van de beperking van de indirecte personeelsbezetting niemand is ontslagen maar dat voor hen wier functie vrij viel, door Personeelszaken, in overleg met betrokkenen, binnen Van der Heem N.V. of het Philips Concern, dan wel - indien dit mogelijk bleek - daarbuiten een andere functie is gezocht en in vele gevallen gevonden. Daarnaast zijn er uiteraard altijd mensen die volledig op eigen verzoek elders een functie aanvaarden. Dit laatste betreft zowel functionarissen die indirecte functies bekleden als medewerkers die direct bij de produktie betrokken zijn.

Het komt ons juist voor u mede te delen dat onze totale personeelsbezetting in Den Haag (dat zijn zowel de directie als de indirecte medewerkers) in de loop van dit jaar zal dalen met rond 250 mensen. Wij hebben een redelijke verwachting dat deze daling zich op dezelfde wijze zal voltrekken als in 1966 namelijk door overplaatsing en verloop. Blijft er een deel over, waarvoor uiteindelijk geen oplossing in deze geest gevonden kan worden, dan zal hiervoor dezelfde regeling toegepast worden als voor de werknemers in Sneek.

In de telefoniesector zijn wij van voldoende werk voorzien terwijl ook het produktiewerk in de telecommunicatiesector voorlopig voldoende aanwezig is. Wij menen voor onze laboratoria en constructiebureaus in de naaste toekomst voldoende ontwikkelingswerk te kunnen aantrekken, zodat wij goede verwachting hebben de huidige bezetting te kunnen handhaven.

U moogt ervan overtuigd zijn dat wij, ondanks de moeilijke economische situatie in Nederland, er bij voortduring alles aan proberen te doen ons bedrijf, zij het voorlopig op een kleinere bezettingsschaal, weer tot een goed en regelmatig lopend bedrijf te maken en daarmede de begrijpelijke ongerustheid die er bij velen van u heerst zoveel mogelijk weg te nemen.

                                                                                                                       De Directie.

 

VDH