Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Stofzuigers

hebben  watervrees

In het personeelsblad het V.D.H.-tje, nr. 288 van 25 augustus 1951, werd uitgebreid aandacht besteed aan de veiligheid i.v.m. het gebruik van elektrische stofzuigers. Vandaar de wat vreemde titel hierboven. 

Stofzuigers hebben watervrees, zelfs een ERRES is geen wasmachine.

Een mijnheer in Gorssel (Ov.), zijn naam is ons helaas ontschoten, heeft uitgevonden, dat men men een fietspomp de was kon doen. 

Aangezien wij in een gemechaniseerde eeuw leven en een fietspomp een min of meer praehistorisch hulpmiddel is, werd gezocht naar een electrische luchtverplaatser en wat is een stofzuiger eigenlijk anders? Zo is het fabeltje ontstaan dat een electrische stofzuiger uitnemend geschikt zou zijn voor het doen van de was. Men sluit de slang aan de blaaskant aan en laat de lucht door het wasgoed borrelen. Maar..... daarbij dreigt gevaar. Wij lazen in 'Het Vaderland' ten minste: Levensgevaarlijk!

GEBRUIK  GEEN  STOFZUIGER  BIJ  DE  WAS

De Nederlandse Huishoudraad geeft een advies: Het blijkt dat meer en meer de stofzuiger bij de was wordt gebruikt. De ene huisvrouw vertelt het aan de andere, de proef wordt genomen en wanneer het wassen dan redelijk goed gaat, is de stofzuiger tot washulp gepromoveerd of gedegradeerd, zoals U het bekijkt.

Wij hebben over het gebruik van de stofzuiger ons licht opgestoken bij de Nederl. Vrouwen Electr. Ver., die in nauwe relatie staat met de N.V. tot Keuring van Electrotechnische Materialen te Arnhem. (KEMA) Van deze zeer deskundige zijde vernemen wij, dat men het propageren van het gebruik van stofzuigers als wastoestel beslist moet afkeuren. De stofzuiger is nu eenmaal niet bedoeld om te worden gebruikt in een omgeving waar met water wordt gemorst, nog afgezien van de kans, dat de gebruikster vroeg of laat de slang aan de verkeerde zijde van de stofzuiger koppelt, met alle gevaren daaraan verbonden. 

Er zijn enkele proeven genomen, waaruit blijkt, dat door het wassen met behulp van een stofzuiger inderdaad vuil uit het wasgoed wordt losgemaakt. Een flinke was vergt veel van onze krachten. Een goede hulp zou zeer welkom zijn, maar hoe verleidelijk stofzuiger-hulp ook lijkt, verban deze uit het wasvertrek. Zelfs wanneer de stofzuiger is geaard, blijft het gevaarlijk. Momenteel wordt in de handel gebracht een aardleiding, bestaande uit een draad met aan weerszijden een klem, die men op de stofzuiger kan vastzetten en aan de andere kant op de kraan. De kans op losspringen van de klem is echter vrij groot. Indien de klem bijvoorbeeld bij de kraan losspringt, zal de gebruikster de neiging hebben deze weer te bevestigen, ook wanneer het toestel is ingeschakeld. Staat het toestel onder spanning, dan is levensgevaar te duchten. Ditzelfde gevaar treedt op wanneer de klem onoordeelkundig is bevestigd, bijvoorbeeld op gelakte delen.

Gebruik Uw stofzuiger dus niet bij de was, het is  l e v e n s g e v a a r l i j k.

We zouden onze vrouw niet graag aanbevelen de witte ERRES  SZ 30 voor de was te gebruiken. Voor- en achterkant van deze stofzuiger gelijken zoveel op elkaar, dat vergissingen niet kunnen uitblijven. Als de stofzuiger vol water gezogen is zitten wij meteen diep in de narigheid, nog afgezien van de electrocutie die vrijwel onvermijdelijk is. Zelfs al zou men deze fatale vergissing niet begaan, dan nog is de stofzuiger ten dode opgeschreven. Een stofzuiger die als wasmachine gebruikt wordt moet daarbij voortdurend een grote tegendruk overwinnen. De motor raakt zijn lucht niet kwijt, wordt te warm en gaat stuk.

Conclusie: niet doen. Stofzuigers en water zijn vijanden en alle veiligheidsmaatregelen, die de constructeurs getroffen hebben, worden waardeloos zodra men met de stofzuiger in het water gaat ploeteren.

**

Wij hebben de heer N.W. Lagendijk, chef van onze afdeling steekproefcontrole, bereid gevonden, ons bovenstaand bericht over verkeerd gebruik van de stofzuiger, te vervolmaken met een artikel over veiligheid. Aangezien wij allen dagelijks met electriciteit omgaan en onze fabriek electrische apparaten maakt, die aan hoge eisen van veiligheid moeten voldoen, bevelen wij dit artikel ten zeerste aan.

Vooral degenen, die zelf in electriciteit "liefhebberen" vinden hier enige waarschuwingen, die niet in de wind mogen worden geslagen.

**

ELECTRICITEIT:  bondgenoot  en  erfvijand

Slordigheid is hier levensgevaarlijk!

Nu wij toch door een artikeltje op het verkeerde gebruik van een stofzuiger gewezen hebben en op het gevaar van de electriciteit, is het wel zaak hierbij eens langer stil te staan.

De electriciteit, die in onze eerste helft van de twintigste eeuw zijn zegetocht over de wereld heeft gemaakt is een rijke bron van zegening en welvaart. Maar zoals elke medaille een keerzijde heeft, zo is hier ook een schaduwzijde aan deze zaak. In onze woningen komt deze electriciteit binnen en uit economische gronden is het helaas noodzakelijk een zodanig hoge spanning toe te passen, dat bij aardbeving in ongunstige gevallen een door het lichaam dodelijke stroom gaat vloeien.

Gelukkig zijn er diverse instanties, die waken dat ongelukken tot een minimum beperkt blijven. Allereerst waakt de leverancier van deze onmisbare, maar verraderlijke vorm van energie voor ons leven. Bij nieuwbouw of verhuizing wordt pas electriciteit aan de verbruiker geleverd als de installatie is goedgekeurd. Gelukkig wordt de keuring steeds zwaarder. Eerst moeten de verwerkte materialen goedgekeurd zijn door de N.V. KEMA te Arnhem.  

In de badkamer moet bijvoorbeeld een trekschakelaar aanwezig zijn om het licht te bedienen of moet de schakelaar buiten de deur in de gang worden aangebracht. Immers een vochtig lichaam, dat bovendien nog met water in aanraking is, is een zeer goede geleider voor elektriciteit en dus is de kans voor het optreden van een dodelijke stroom veel hoger. Klaag dan ook niet, dat er geen contactdoos (stopcontact) in Uw badkamer is voor aansluiting van een electrisch kacheltje, want niets is gevaarlijker dan dat!

Ook wordt er bij de keuring opgelet of een erkend vakman de lampen en dergelijke heeft opgehangen. Uit ervaring weten wij, dat er plaatselijke electriciteitsbedrijven zijn, die dit laatste zeer soepel toepassen. Het ware toch te wensen, dat streng de hand aan dit voorschrift zou worden gehouden.

Een belangrijk punt is ook de contr˘le of er overal ruim voldoende contactdozen in de kamer zijn. Want te weinig  van deze dozen betekent, dat de huisvader ze zelf gaat aanleggen met een stukje plastic tweelingsnoer en wat schellehaakjes. Een grote bron van brand- en executiegevaar!

Naar onze mening is het dan ook niet juist, dat onze leverancier van de electriciteit alleen keurt bij eerste aansluiting; moesten ook regelmatig steekproeven worden genomen of de installatie in huis in goede staat was en of wijzigingen of uitbreidingen door een erkende vakman op de voorgeschreven manier waren uitgevoerd. Een zeer belangrijk punt is ook nog: hoe staat het met de apparaten, die wij op ons lichtnet aansluiten? Helaas: de toestand is hier niet rooskleurig, zoals enige recente dodelijke ongelukken met een stofzuiger en een wasmachine hebben bewezen.

Iedereen mag electrische verbruiksartikelen op de markt brengen, ook al vormen deze een direct levensgevaar voor de bedienende mensen.

de KEMA keurt

Het is bijvoorbeeld toch wel zeer droevig, dat de N.V. KEMA via de pers moet waarschuwen tegen een bepaald fabrikaat dompelaar, die maar rustig in de winkels te koop wordt aangeboden en die levensgevaarlijk is. Nederland is in dit opzicht bij andere landen - bijvoorbeeld de Scandinavische landen - ver achter. Wel bestaat bij ons een prima ingericht instituut, de N.V. Keuring Electrotechnische Materialen te Arnhem, waar de producten op veiligheid kunnen worden onderzocht. Alle belangrijke fabrikanten doen dit ook en onze producten, die op de binnenlandse markt  worden verkocht, dragen met ere het plaatje: Goedgekeurd door de KEMA. Deze keuring is echter niet wettelijk verplicht en dat is het kardinale punt. Hoewel het bekend is dat deze toestand spoedig zal eindigen, is ons land op dit gebied toch achter bij andere landen.

Wat doet VDH nu om de veiligheid zo hoog mogelijk op te voeren? Ten eerste door te zorgen, dat de producten, die wij maken in alle landen zijn goedgekeurd. Zo is bijvoorbeeld onze bekende "Blue range" - dus torpedo stofzuiger, handstofzuiger en vloerwrijver tot in Finland goedgekeurd. 

Het is ons bekend, dat onder anderen de N.V. KEMA er op de duur naar streeft ook in de huizen alle contactdozen te voorzien van randaarde. Gelukkig wordt in bijna alle nieuwe fabrieken en ook al in keukens van particuliere woningen, dit systeem toegepast. Onze in 1939 gebouwde fabriek bezat nog ouderwetse contactdozen, maar twee jaar geleden besloten wij ter verhoging van de veiligheid van ons allen, zowel in de fabriek als op de kantoren en laboratoria de gehele electrische installatie in alle fabrieken om te bouwen en overal de randaarding in te voeren. Voorwaar een verbetering, die toch niet verplicht was, maar die de veiligheid van alle medewerkers wel zeer bevordert.

Onze stofzuigers zijn thans als eerste in Nederland, voorzien van een zodanige constructie, dat het snoer kan worden verwisseld, zonder dat de stofzuiger moet worden geopend, dus zonder dat aan de inwendige bedrading maar iets behoeft te worden veranderd. Wil men dus nu een drie-aderig snoer voorzien van steker met randaarde toepassen, dan kan de vakman dit binnen enkele minuten doen. Het deed ons dan ook goed, toen wij ons nieuwe torpedo model SZ 175 met trapschakelaar ter hercontr˘le in Zwitserland indienden, dat wij een eervolle vermelding  kregen voor deze constructie. Een eresaluut dus aan onze afdeling ontwerpen electrische huishoudelijke apparaten. 

losse snoeren uit den boze

Waarom dan geen los snoer bijgeleverd, zult U vragen? Omdat zo'n los snoer ook ergens anders voor kan worden gebruikt, de apparatensteker past precies in een strijkbout, kookplaat, en dergelijke. Deze apparatensteker is zelfs nog vaak voorzien van een levensgevaarlijke metalen spiraal (die gelukkig wel spoedig verboden zal worden) en is niet ontworpen voor zo'n grote hitte. Het bakeliet gaat blaasjes vertonen en kan in het ongunstigste geval verkolen en zodoende voor de electrische stroom geleidend worden. 

Omdat door onveiligheid mensenlevens kunnen worden getroffen, doet VDH op het gebied van de veiligheid meer dan bijvoorbeeld de N.V. KEMA eist. Zo zijn bijvoorbeeld al onze electrische huishoudelijke apparaten dubbel ge´soleerd. Dat wil zeggen: de motor is geheel ge´soleerd opgehouden in het metalen aanraakbare omhulsel van de ketel. Zou nu bijvoorbeeld een isolatie defect of door verandering spanning op de metalen delen van de motor komen te staan, dan gebeurt er nog niets, want een tweede isolatie die nooit defect kan geraken, namelijk rubber of bakeliet, maakt het onmogelijk dat er spanning op de ketel en dergelijke komt.  

Maar, zult u vragen, waarom deze zeer dure constructies, alle producten worden toch voor aflevering gekeurd? Inderdaad, zelfs meermalen en voor aflevering is er nog een geheel neutrale, rechtstreeks onder onze directie staande instantie, die steekproefsgewijze een klantenkeuring verricht en het recht heeft een gehele gereedstaande partij eindproducten te laten overkeuren. Wij weten echter uit ervaring, dat zelfs de contr˘le het niet mogelijk maakt alle kleine montage-slordigheden of onderdelenfouten op te vangen. En daarom is de constructie zo gemaakt, dat ook al zit er een montage-slordigheid in een afgeleverd product hierdoor nooit de veiligheid van de gebruiker in gevaar wordt gebracht. 

Wij raden dan ook iedereen aan, die electrisch-huishoudelijke apparaten aanschaft, absoluut te eisen dat de leverancier U overtuigt, dat het product dat U koopt, door de N.V. KEMA is goedgekeurd. Zoals onze ERRES-producten.

                                                                                                                          N.W. Lagendijk.

.

Meer info over stofzuigers op deze pagina (wordt binnenkort uitgebreid),

of: afdeling Stofzuigermontage

VDH