Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Sitemap

Verantwoording

 

ERRES  Televisieontvanger

met ingebouwde Radio

TR 4636 UHF

1963

Onderstaand artikel komt uit personeelsblad 'het VDH-tje' Nr. 779, van 15 februari 1963;

Door de enorme ontwikkeling die de televisie in de laatste jaren heeft doorgemaakt en in feite nog doormaakt, is de radio geleidelijk een meer bescheiden plaats is ons leven gaan innemen. Dit is begrijpelijk. Immers de televisie brengt ons het actuele beeld met een bijbehorend geluid, waardoor de informatie volledig is, terwijl de radio alleen het geluid overbrengt. Toch is het niet waarschijnlijk dat de radio geheel door de televisie zal worden verdrongen. Er blijven altijd programma's, zoals nieuwsberichten, lezingen, ontspanningsmuziek e.d., waarbij geen beeld nodig is en dus specifiek bij de radio thuishoren. Bovendien heeft de radio het belangrijke voordeel, dat men zijn bezigheden kan verzetten, terwijl de televisie in de regel de gehele mens opeist en zijn handen zogezegd stilstaan.

De praktijk der laatste jaren heeft ons laten zien dat er in de radiosector een verschuiving plaatsvindt naar kleine, liefst gemakkelijk bedienbare radiotoestellen, om deze naast de televisieontvanger in het leven van alle dag te gebruiken. Daardoor is de gedachte ontstaan op een bepaalde wijze een televisieontvanger met een radio te combineren. Het concrete resultaat van deze gedachte is de nieuwe ERRES TV-radio-ontvanger type TR 4636 UHF. Het televisiegedeelte, geschikt voor ontvangst van 10 kanalen volgens CCIR standaard, is hierbij gecombineerd met een volledig getransistoriseerde druktoetsradio, waarmee 5 stations in de middengolfband ontvangen kunnen worden. De methode van druktoetsafstemming is bijzonder aantrekkelijk door het grote voordeel dat de gewenste zender onmiddellijk voorhanden is en de bediening uiterst eenvoudig.

De keuze van 5 stations, waarop de druktoetsen door de fabriek zijn ingesteld, is tot stand gekomen uit informaties naar de meest beluisterde stations in verschillende delen van ons land. Deze stations zijn: Veronica, Luxemburg, Hilversum II, Brussel Vlaams, Hilversum I. Het is niet uitgesloten dat men door ongunstige ontvangstcondities een bepaald station niet kan ontvangen, maar een ander dat nu juist niet in het vijftal is opgenomen wel. Ook kan men een voorkeur hebben voor andere zenders dan die volgens de standaarduitvoering. Met deze situatie is rekening gehouden door de afstemming zo in te richten dat men door een simpele ingreep in de ingebouwde trimmerseenheid aan de persoonlijke wensen kan voldoen.

Het radio-ontvanggedeelte is opgebouwd uit 7 moderne transistors en 2 dioden. De voeding wordt verkregen uit vier 1,5 Volt staafbatterijen, die in een koker achter op het toestel zijn aangebracht en snel door iedereen te verwisselen zijn.

Door volkomen gescheiden schakelingen kunnen het televisie- en radiogedeelte niet gelijktijdig gebruikt worden, hetgeen praktisch gesproken ook geen zin heeft. Het televisiegedeelte werkt zodra de netschakelaar (rode toets aan de voorzijde) wordt ingeschakeld. In uitgeschakelde stand van de netschakelaar kan de radio bediend worden. Om nodeloze uitputting van de batterijen, wanneer geen van beide ontvanggedeelten in werking zijn, tegen te gaan, heeft men bovendien een aan/uit-batterijschakelaar gecombineerd met de volumeregelaar (linkerzijde van het toestel onder de druktoetsen). De ingebouwde radio-ferrietantenne levert in de meeste gevallen voor stations van normale sterkte voldoende signaal. Zwakkere of verder verwijderde stations kunnen ook met redelijke sterkte worden ontvangen door rechtstreekse aansluiting op de televisiebuitenantenne. Een eenvoudige omschakeling op de contactplaat onder de VHF antenneplaat is hiertoe voldoende.

Het televisiegedeelte is ongetwijfeld ook een beschouwing waard. Het ontvangbereik strekt zich uit over 10 kanalen op de VHF band en 40 kanalen op de UHF band. De mogelijkheid voor ontvangst op de UHF band is op de toekomst gericht, hoewel hiervan nu reeds in het Oosten van Nederland gebruik gemaakt kan worden dank zij de regelmatige Duitse uitzendingen.

De kanaalafstemming voor beide banden is verenigd in een gecombineerde knop. Evenals het radiogedeelte is ook het televisiegedeelte voorzien van een ingebouwde antenne. Dit antennesysteem is geschikt voor kanaal 4 (Lopik) en met een kleine omschakeling op de antenneplaat ook voor de kanalen 5 t/m 11, alle in de VHF band. Belangrijk is hierbij in gedachten te houden, dat deze kastantenne al een gunstig resultaat op kan leveren bij een sterk signaal, dus in de buurt van een zender. Voor verder verwijderde zenders is een goede buitenantenne beslist noodzakelijk, daar anders de beeldkwaliteit door te veel ruis (sneeuw) onaanvaardbaar slecht wordt.

Door het grote frequentieverschil tussen de VHF en UHF banden kan niet worden volstaan met één antennesysteem. Voor beide banden moet dus een aparte antenne op de  daarvoor aangebrachte antenne-ingang achter op het toestel worden aangesloten.

Een ander belangrijk punt van deze ontvanger is de transistorisering van het geluids-MF-deel. Hiermee is de eerste stap gezet naar een geleidelijke vervanging van de daarvoor in aanmerking komende buizen door transistors. Door de gecompliceerdheid van het probleem is een volledige overschakeling naar transistors ineens niet mogelijk. Het voordeel van transistorisering is ongetwijfeld meervoudig. Allereerst een belangrijk geringer verbruik van energie, waardoor de nu eenmaal niet te vermijden warmteontwikkeling (verlies!) drastisch wordt beperkt.

Voorts kan in de opbouw der schakelingen zogenaamde miniaturisering worden toegepast, zodat toestelomvang en gewicht verminderd kunnen worden. De levensduur van transistors is vele malen langer dan die van een buis door het niet aanwezig zijn van aan slijtage onderhevige delen. De opwarmtijd die bij buizen als een noodzakelijk kwaad moet worden geaccepteerd, is bij transistors niet aanwezig. Een transistor werkt onmiddellijk zodra de voedingsspanning wordt aangesloten.

Aan de reeds genoemde punten kunnen wij nog de welhaast traditionele automaten die al onze televisietoestellen kenmerken toevoegen. De taak van een automaat is de werking van bepaalde daarvoor in aanmerking komende schakelingen te stabiliseren, dat wil zeggen, in zo grootst mogelijke mate ongevoelig te maken voor storende invloeden en tijdelijke veranderingen in elektrische condities. In de regel worden dan de op de schakeling betrekking hebbende uitwendige correctie-organen overbodig, wat het bedieningsgemak ten goede komt.

Automatisch werkend zijn de horizontale synchronisatie, de beeldbreedte, de beeldhoogte en de versterking.

De ontvanger heeft totaal 19 buizen, inclusief de beeldbuis, 2 transistoren en 4 dioden. De kast is van notenhout en mat-naturel afgewerkt. Het front is aantrekkelijk modern met asymmetrische plaatsing van de bedieningsorganen.

Prijs: f 995,-.

 

Buizen en transistorbezetting TV-deel:PC88, PC86, PCC189, PCF80, EF183, 2x EF184, EAA91, 4x PCF80, PCL86, PCL85, PL500 (PL504), PY88, DY87, AW47-91, transistoren; 2x AF117, diodes; BY100, OA70, 2x OA79.

Transistoren en diodes in Radio-deel;2SA15, 2x 2SA12, 2SB75, OC3L, 2x OC3LP, OA79.

De TV-ontvanger vertoont grote gelijkenis met de TV 4625, vooral wat betreft uiterlijk.

Op de foto hiernaast ziet u een reparatie aan het radiogedeelte.De print linksonder in beeld is de transistorradio. 

De klacht was; "Veronica is niet goed te ontvangen".

Om de radio te kunnen repareren, moest eerst het TV-gedeelte uit de kast gehaald worden.

De foto is genomen in 1964 door de radio- reparateur Ger Fust (webmaster van deze site), op de Van der Heem Technische Dienst in Alkmaar.

 

 

VDH