Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Sitemap

Verantwoording

   

Personeelsblad  "het V.D.H.-tje"

 

Het onderstaande artikel verscheen in het jubileum nr 847, op 10 juli 1964. Dit ter gelegenheid van het feit dat het op 14 juli 1964, 25 jaar geleden was dat de nieuwe fabriek aan de Maanweg in Den Haag feestelijk werd geopend.

Ook verscheen in juli 1939 het eerste personeelsblad, toen nog "De V.D.H.-omroep" genoemd. Dus ook het VDH-tje vierde op die datum een 25-jarig jubileum.

Veel info voor deze website is afkomstig uit een aantal jaargangen van dit personeelsblad!

 

25 jaar personeelsorgaan!

Je zou er een boek over vol kunnen schrijven...

Van de eerste VDH-Omroep in juli 1939 tot het VDH-tje nr.847 is een hele lange weg. Een weg vol ups en downs, die ook aan ons personeelsorgaan niet ongemerkt voorbij is gegaan.

In juli 1939 werd gestart met een maandblad, waarvan de uitgave van september en oktober door de mobilisatiedrukte onderweg bleef steken. In november ging men welgemoed verder. Tot mei 1940 was er geen vuiltje aan de lucht. Toen die wèl verschenen was het ook met onze VDH-Omroep gedaan. Wij moesten toen tot maart 1941 wachten op de verschijning van no. 10.

Van een maandblad werd toen overgegaan op een "onregelmatig, maximaal eens per week op vrijdag verschijnend mededelingenblad". Dat er in al die jaren toch ook dingen waren, die niet veranderden, blijkt wel uit het feit dat we in dit nummer al de eerste redacteurs-hartekreet lezen om kopij. In januari 1942 werd de uitgifte van de VDH-omroep door de bezetter verboden en tot mei van datzelfde jaar werd volstaan met de verstrekking van gestencilde mededelingen aan het personeel. Dit meer zakelijke contact kon in juni 1942 weer op de oude VDH-omroepleest worden geschoeid omdat dezelfde instantie, die het verbood, toen weer toestemming voor verschijning gaf. Tot augustus 1944 verscheen aldus met de regelmaat van een wat van slag af zijnde klok op blauwgrijs papier de VDH-omroep. Tot in september 1945 een oranje-exemplaar uit de band sprong.

Twee maanden later, op 10 november, zag een eerste schuchter VDH-tje het daglicht. Afhankelijk van de hoeveelheid nieuws verscheen het wekelijks met twee of vier pagina's. In maart 1952 ontkwam ook ons VDH-tje niet aan de algemene bestedingsbeperking. Tot maart 1954 kwam het eenmaal per 14 dagen uit. VDH-tje no. 369 betekende een herstel van de oude wekelijkse traditie. Een traditie die in ieder geval tot en met dit nummer heeft kunnen standhouden, en waarvan de huidige redactie alleen maar hoopt dat zij deze tot in lengte van dagen zal kunnen handhaven.

256.000 m² nieuws, mededelingen, foto's, tekeningen en feiten werden in de afgelopen jaren geschreven, gefotograveerd, getekend, gezet, geclicheerd, gecorrigeerd, ge-lay-out, gedrukt, gevouwen en uitgereikt of verzonden.

Je zou er een boek over vol kunnen schrijven....

Over de redacteuren, die in de loop der jaren verantwoordelijk waren voor de inhoud en het op tijd verschijnen van ons personeelsorgaan. Velen onder u zullen zich hun namen nog wel herinneren. De eerste was eigenlijk de heer Gerh.H.P. Veldkamp. Vervolgens werd de scepter overgenomen door de heer C.A.M. Kroon, die na enkele jaren weer werd opgevolgd door de heer A.D. van der Kade. Beide eerstgenoemde heren zijn niet meer in onze dienst; de heer Van der Kade is, zoals bekend, onlangs benoemd tot bedrijfsleider in Sneek. Drs. C.A.A. van Luttervelt, chef van de afdeling Public Relations, kreeg de redactie van het VDH-tje na de heer Van der Kade toebedeeld en door uitbreiding van zijn werkzaamheden kwam na hem de heer C.Niermeier. Na het vertrek van de heer Niermeier in juli 1955 verzorgde wederom de heer Van Luttervelt tot begin 1957 het redacteurschap; sindsdien ressorteert de uitgave van het VDH-tje onder Personeelszaken bij de heer C. Schrevel. Verscheen door allerlei omstandigheden vroeger het VDH-tje - en eerst de VDH-omroep - vrij onregelmatig in veel kleiner formaat, in het begin zelfs gestencild, nu is het al jarenlang een goede gewoonte om met de regelmaat van een klok wekelijks te verschijnen.

Wij mogen er als Van der Heemers echt wel trots op zijn dat ons personeelsorgaan een van de weinige is dat wekelijks verschijnt. De meeste hebben een verschijningsfrequentie van tweemaal in de maand of soms maar eenmaal per maand. Bij Van der Heem is men van mening dat het nieuws de mensen zo snel mogelijk moet bereiken, vandaar ondanks de 5-daagse werkweek toch wekelijks verschijnen. Vroeger 's middags aan het einde van de werktijd uitgedeeld, tegenwoordig per post bij u thuis bezorgd; door dit laatste is naar onze vaste overtuiging de lezerskring aanmerkelijk uitgebreid.

Als een van de eerste bedrijven in Nederland hield de redactie onder de lezers een enquête over inhoud, verschijningsfrequentie en opmaak van het personeelsorgaan. Daarna kon met verschillende opmerkingen bij het samenstellen rekening worden gehouden

 

Onderstaande foto laat de huisdrukkerij van Van der Heem zien;

Na de fusie met Indola is er enige tijd een personeelsblad verschenen met de naam "Indoheem klanken". Het eerste nummer hiervan kwam uit op 6 augustus 1965.

De fusie die officieel inging op 8 januari 1965, heeft in die vorm niet lang geduurd. Eind 1965 werden er besprekingen gevoerd met Philips over een nauwere samenwerking. Van der Heem en Philips hadden al sinds 1961 samen een stofzuigerfabriek, onder de naam "Verenigde Stofzuigerfabriek" in Leeuwarden.

Vrij onverwachts (voor het personeel!) werd in het voorjaar van 1966 bekend gemaakt dat het grootste deel van (het oude) Van der Heem, namelijk de groep Radio, TV, Grammofoons en ook de professionele afdeling (Telco) was overgenomen door Philips. Meer over deze overname, met name de radiofabriek in Sneek, kunt u ook lezen op de website van een andere oud-werknemer van Van der Heem.

Het komt er dus op neer dat ca. 15 maanden na een samenvoeging er weer een splitsing komt! Zoals boven vermeld ging een deel op in Philips, het andere deel ging als Indoheem verder. Zo zagen we na enige tijd o.a. Indola Electric boormachines op de markt komen, die dus duidelijk waren afgeleid van de Van der Heem boormachines.

Deze opsplitsing had ook gevolgen voor het personeelsblad! Indoheem klanken bleef bestaan voor de mensen die bij het afgeslankte Indoheem werkten. Daarentegen kregen de mensen die bij het overgenomen deel werkten (zoals uw webmaster), weer een VDH-tje. Op 24 juni 1966 gaat de telling weer gewoon verder bij nr. 895. Voor zover bekend, komt in de loop van 1970 een definitief einde aan het VDH-tje.

 

VDH