Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

  ERRES  KY 567 M

      Radio ontvangtoestel       

1956

Radio ontvangtoestel voor wisselstroom. Werkt volgens het superheterodyne principe. 

De KY 567 M werd in september 1956 op de markt gebracht. Hij maakte deel uit van een serie nieuwe toestellen voor het seizoen 1956 - 1957. Andere toestellen waren b.v. de KY 564, door R.S. Stokvis ook wel 'ERRES 4' genoemd. De KY 565, door Stokvis 'ERRES 5' genoemd. Deze KY 567 M werd in de folder 'ERRES 7M' genoemd .

Hoofd van de ontwerpgroep, verantwoordelijk voor het uiterlijk, was de heer P.J. (Piet) van der Scheer. Het toepassen van kleuren, was een van de stokpaardjes van de heer Van der Scheer. Ook de enkele jaren eerder uitgebrachte gekleurde bakelieten kasten, van de KY 536 in beige en de KY 553, in ivoor, wijnrood en olijfgroen waren zijn idee.

Algemene Gegevens
Golfbereiken: FM: 101 - 86 MHz
Korte golf: 15,5 - 52 m
Middengolf: 186 - 580 m
Lange golf: 1000 - 2000 m
Buizen: ECC85 FM
ECH81 mengbuis - oscillator
EF89 m.f. versterker
EABC80 detectors - l.f. versterker
EL84 eindbuis
EM80 afstemindicator
EZ80 gelijkrichtbuis
Kringen: Afgestemde h.f.:
Afgestemde m.f.:
Middenfrequentie: AM: 453 kHz FM: 10,7 MHz
Gevoeligheid: AM MG: < 10 µV FM: < 2,5 µV
Uitgangsvermogen: 3,2 Watt
Netspanningen: omschakelbaar: 110, 125, 150, 200, 220 en 250 Volt
Afmetingen: Breedte: 558 mm
Hoogte:  365 mm
Diepte:   242 mm
Gewicht: bruto  14 kg
Prijs: f 418,- KY 567 C (conventioneel) f 398,-
Luidspreker HFS 10  f  35,- KY 567 V (m. Visserijband) f 398,-

.

In het personeelsblad 'het V.D.H.-tje' nr. 474, van september 1956, stond de volgende beschrijving:
De  KY 567 M, een "baanbrekend" toestel

Aan ons radio-assortiment is onlangs een nieuw type toegevoegd, waarvan gerust gezegd mag worden, dat het niet alleen in onze range een geheel aparte plaats inneemt, maar zelfs te midden van alle thans op de markt zijnde apparaten. Over dit nieuwe type willen wij in deze rubriek het een en ander vertellen, waarbij wij meer in het bijzonder de bedoelingen willen toelichten welke bij de ontwikkeling daarvan hebben voorgezeten.

Het zal geen openbaring zijn indien wij vertellen dat de daarvoor in aanmerking komende afdelingen van ons bedrijf  (dat zijn in het bijzonder de ontwerpgroep, de afdeling Verkoop en de Technisch-Commerciėle Afdeling) alle verschijnselen die de radiomarkt beļnvloeden met grote nauwgezetheid volgen. Evenzeer zal het duidelijk zijn dat de ontwikkeling van de smaak van de consumenten onder deze factoren een belangrijke plaats inneemt. Onder smaak dient in dit verband begrijpelijkerwijs te worden verstaan: de verlangens ten aanzien van het uiterlijk van een radio-ontvanger, die op hun beurt weer afhangen van de mode, speciaal op het gebied der woninginrichting.

Dit schrijvende raken wij een veelbesproken onderwerp. Talrijke beschouwingen zijn immers in de loop der jaren gewijd aan vragen als: moet het uiterlijk der apparaten worden aangepast aan het milieu waarin het gebruikt zal worden, moet het min of meer neutraal zijn dan wel mag het een eigen karakter hebben e.d., om er slechts zeer weinige te noemen.

Het ligt allerminst in onze bedoeling in deze problemen, hoe interessant zij ook zijn mogen, op deze plaats uitvoerig in te gaan. Voor de gang van ons betoog is het voldoende een ervaringsfeit vast te stellen en wel dit, dat het gedeelte van de consumenten dat zweert bij een in de ware zin des woords werkelijk modern interieur in wezen aanmerkelijk kleiner is dan sommigen wel menen. Tussen de categorie dergenen die geneigd zijn wat de inrichting hunner woning betreft zich min of meer bij het conventionele en het vertrouwde te houden aan de ene kant en de 'progressieven' aan de andere, blijkt zich evenwel een steeds in omvang toenemende groep te bevinden, die men de semi-modernen zou kunnen noemen. Het is de groep der kopers die er wars van zijn overbekende paden te bewandelen en iets nieuws zoeken aangepast aan de moderne smaakopvattingen, zonder nochthans in het bizarre te vervallen.

Deze groep der semi-modernen nu hebben onze ontwerpers op het oog gehad bij de vormgeving van ons nieuwe apparaat KY 567 M. En laten wij onmiddellijk vaststellen dat een geheel is tot stand gekomen dat vele bewuste of tot nu toe misschien nog sluimerende verlangens ten volle zal bevredigen. Een uiterlijk, ruimschoots origineel genoeg om een type apart te vormen; aan de andere kant ook weer niet zó gedurfd dat menigeen op het laatste ogenblik van aanschaffing zal afzien. Dermate geslaagd is namelijk dit ontwerp, dat het niet alleen uitstekend zal 'doen' in het progressieve, lichte interieur, maar ook wel degelijk in de meer conventioneel ingerichte huiskamer.

De kast van dit M (=modern)-toestel is uitgevoerd in zachtgrijs ahorn met twee kolommen in licht berken. Het luidsprekerdoek, lichtblauw met horizontale gouden strepen, geeft het vooraanzicht een zeer bijzonder cachet en harmonieert in de hoogste mate met de stationsschaal, welke eveneens blauw is gehouden met gouden opdruk. Witte bedieningsknoppen voltooien het fraaie geheel, dat het tijdens de Elektrobeurs niet naliet de aandacht te trekken zowel van vakman als leek. 

Tot dusver schreven wij in hoofdzaak over het exterieur van dit fraaie apparaat. Laten wij er echter onmiddellijk aan toevoegen dat het ook in technische opzichten aan de hoogste eisen voldoet. Gevoeligheid en selectiviteit zullen de gebruiker ervan ten volle bevredigen, terwijl voorts ook onze zeer geslaagd te noemen FM-unit waard is afzonderlijk te worden vermeld.

Het apparaat is voorzien van een perfecte toonbalans en biedt de luisteraar de mogelijkheid het geluid aan te passen aan eigen smaak en plaatselijke omstandigheden. Een speciale selectiviteitsregelaar 'lokaal/select' waarborgt bij het luisteren van sterke zenders een natuurgetrouwe weergave en bij zwakke stations een grote selectiviteit, waarbij zijband-storingen krachtig kunnen worden onderdrukt. Een schakelaar 'vocaal/concert' zorgt bij de weergave van het gesproken woord voor de versterking van juist die frequenties welke voor een duidelijke verstaanbaarheid noodzakelijk zijn, terwijl bij muziekweergave alle frequenties gelijkmatig worden versterkt, opdat van een gave klankschoonheid kan worden gesproken.

Tot de andere zogenaamde features van dit mooie toestel behoren een draaibare ferriet-antenne, ingebouwde FM-antenne, gescheiden AM- en FM-afstemming, bandbreedteregelaar, alsmede aansluitmogelijkheden voor pick-up, extra luidspreker en bandrecorder.

De KY 567 is voorzien van een zeer gevoelige 21 cm luidspreker voor de lage tonen en een elektrostatische luidspreker voor de hoge tonen. Daarbij is er met de grootst mogelijke zorgvuldigheid naar gestreefd de gebezigde onderdelen zodanig te kiezen dat deze volledig zijn aangepast aan de karakteristieken der luidsprekers. De verwende luisteraar die een volkomen ruimtelijke weergave verlangt, kan zijn ideaal verwezenlijken door aansluiting van de los verkrijgbare HFS-luidspreker, bij gebruik waarvan alle in dit toestel schuilende mogelijkheden eerst recht volledig worden benut. Deze extra luidspreker type HFS 10 is verkrijgbaar gesteld in een aan het uiterlijk van het apparaat aangepaste kleur.

Niet is uit het oog verloren dat er zeker nog een grote groep luisteraars is die aan een traditioneler uiterlijk van hun toestel de voorkeur blijven geven. Te hunnen behoeve wordt ons 7-apparaat van de serie 1956 behalve in het tot dusver besproken uiterlijk ook geleverd in hoogglanzend gepolitoerde notenhouten kast, doch overigens met hetzelfde binnenwerk. Het toestel heet dan KY 567 C. Een daarmede harmoniėrende stereoluidspreker HFS 10 kan worden bijgeleverd.

Doch daarbij blijft het niet: Teneinde te kunnen voldoen aan de vraag van dat gedeelte van het publiek dat een levendige belangstelling heeft voor ontvangst op de visserijband is namelijk nog een derde apparaat ontworpen, te weten de KY 567 V, hetwelk wat het uiterlijk betreft geheel gelijk is aan de KY 567 C, doch waarbij het korte golfgebied (15,5 - 52 m) is vervangen door de visserijband (60 - 168 m).

Het is aan geen twijfel onderhevig dat deze drie toestellen een zeer waardevolle aanvulling op ons assortiment vormen. Te meer mag hun verschijning met vreugde worden begroet, aangezien het mogelijk is gebleken deze fraaie toestellen aan de markt te brengen tegen prijzen die gezien het gebodene frappant laag mogen worden genoemd.

Het 'Conventionele' en het 'Visserijtoestel' kosten namelijk f 398,- het 'M-apparaat' f 418,-. De Hifi-luidsprekers kosten, ongeacht de uitvoering, f 35,-. Drie VDH-apparaten om trots op te zijn.

 

*

*

Met dank aan ERRES-radio verzamelaar I. Seubring, voor bovenstaande 3 foto's.

*

Service-doc. van KY 567 C en M  is hier te downloaden, als PDF-file.

In de service-doc. wordt gesproken over 'Confessioneel' dit is onjuist, dat moet Conventioneel zijn.

VDH