Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

Uit de VDH-keuken:

Telco-Laboratorium

door J.A.G. van Everdingen

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het VDH-tje Nr. 535 van 25 januari 1958. Het is een van de artikelen  in de serie "Uit de VDH-keuken", deze artikelen verschenen met enige regelmaat in het personeelsblaadje. Zij werden geschreven door de desbetreffende afdelings-chefs, in dit geval de heer J.A.G. van Everdingen.
De taak van het Telco-laboratorium is het ontwikkelen en produktierijp maken van telecommunicatie-apparatuur, d.w.z. apparatuur waarmede telefonisch of telegrafisch contact op afstand tot stand kan worden gebracht.

In ons geval wordt de gewone telefoon, telegraaf of telex hier niet toegerekend, zodat het alleen hoogfrequent zend- en ontvangapparatuur betreft. (Onze langste golf is ongeveer 150 meter, maar 1,80 meter is meer gebruikelijk; een kortere golf is in voorbereiding).

Het geldt hier verder zogenaamde professionele apparatuur, dus apparatuur die de gebruiker beroepshalve nodig heeft en dus niet voor huishoudelijk gebruik of amusement. Hierin ligt wel het grootste verschil met bij voorbeeld het radio- of televisielaboratorium, want slechts een gering deel van de produkten wordt voor algemene verkoop aangemaakt. Het belangrijkste deel wordt op speciale bestelling vervaardigd, en wel voornamelijk voor de strijdkrachten en andere overheidsinstellingen.

Deze bestelling kan pas volgen nadat door Verkoop een passende offerte is ingediend, maar aan deze offerte gaat heel wat vooraf. Een nauwkeurige specificatie (het bestek) moet eerst opgesteld en met de afnemer besproken worden. Voor grote projecten is dit zeer tijdrovend. Onderwijl worden op het laboratorium al vele berekeningen opgezet en proeven genomen om te bepalen of het gevraagde binnen het mogelijke ligt. De afzonderlijke delen komen aldus reeds tot stand en worden, voorlopig op papier, tot één geheel verenigd.

Wordt de levering gegund, dan wordt de ontwikkeling met vernieuwde kracht voortgezet. De mechanische constructeurs komen nu volledig in actie, verenigen zoveel mogelijk de mechanische eisen met de elektrische, hetgeen ten slotte resulteert in een pak tekeningen, volgens welke enige proefmodellen worden gemaakt. Pas in deze juiste mechanische opbouw is het goed mogelijk de elektrische schakeling onder werkelijke omstandigheden te monteren en te bemeten.

Is het laboratorium in alle opzichten tevreden, dan volgt een strenge keuring door de KEMA of andere instanties. In tropenkast en ijskast (-40°C!) en door onderdompeling wordt onderzocht hoe de invloed van het klimaat zal zijn. Schok-, tril- en valproeven hebben dan al de invloed van normaal (ruw) gebruik vastgesteld. En steeds moet het apparaat goed blijven werken. Correcties worden in de modellen aangebracht, waarna de produktievoorbereiding en stuklijsten definitief worden gemaakt.

Bij de nu volgende produktie is nog veel hulp van het Telco-laboratorium nodig om fouten te vermijden of op te heffen en om speciale steekproefkeuringen te verrichten.

Sommige projekten komen hier reeds gedeeltelijk ontwikkeld binnen, of vaak betreft het apparatuur, die in andere landen reeds in fabricage is. Ook hier is meer laboratoriumwerk bij nodig dan men zou verwachten, want voordat de fabricage kan beginnen is het nodig volkomen in het apparaat thuis te zijn om vooral het hoe en waarom terdege te kennen. Bij een door anderen ontwikkeld apparaat kan dit uiteraard zeer moeilijk zijn.

Aan de betrouwbaarheid en de degelijkheid worden de hoogste eisen gesteld, daar storing ernstiger gevolgen kan hebben dan alleen wat ergernis. Vaak staan mensenlevens op het spel en kan ernstig materieel verlies worden geleden (militair gebruik, radarbeloodsing), zodat kosten noch moeite gespaard worden om de beste constructies toe te passen. Door de vaak kleine series en de daardoor toch reeds hogere produktiekosten wordt de prijs hierdoor echter niet onevenredig zwaar belast.

Belangrijke projecten, die onder de zorgen van het Telco-laboratorium tot stand kwamen, zijn o.a. zendontvanger WS 31 (walkie-talkie), zendontvanger KL/GRC-3030, portofoons voor IJmuiden-radar, portofoons met vaste posten en bediening voor havenradar Nieuwe Waterweg.

 

RT-3030  =   KL/GRC-3030

HTC-2305

HZO-01

HTC-3307

Een deel van het Telco-Laboratorium (1963)

***

Meer info over 'de Telco', zoals het intern werd genoemd; Bedrijfsbureau , Mechanische-Afdeling , Montage

Zie ook: Verbouwingen Telco 1 in 1962-63

VDH