Van der Heem N.V. 

en aanverwante bedrijven - Den Haag, Utrecht en Sneek

 

Home

Historie

ERRES producten

Professionele apparatuur

Solex

ENAF, Indoheem, etc.

Diverse info

Foto's

Logo's

Links

Oproepen en berichten

Sitemap

Verantwoording

W.A. van Waasdijk

40 jaar Radiohistorie

Het eerste jubileum dat de heer Van Waasdijk bij Van der Heem vierde werd niet zo uitvoerig belicht, het was zijn 12,5 jarig jubileum dat in juli 1941 werd gevierd. De volgende tekst met foto verscheen in het personeelsblaadje, toen nog 'De V.D.H.-omroep' geheten, van 29 juli 1941:

Tot nu toe hebben wij noch slechts tweemaal een foto kunnen publiceren van een V.D.H.er, die langer dan 12,5 jaar aan ons bedrijf verbonden was. Met dit nummer slaan wij dan ook wel alle records op dit gebied: in deze maand herdenken wij het feit, dat drie onzer meer dan 12,5 jaar lang hun beste krachten voor de groei en bloei van ons bedrijf hebben gegeven.

Van elk afzonderlijk de beste eigenschappen op te sommen heeft geen zin – goede wijn behoeft geen krans.

Het feit, dat zij twaalf en een halfjaar meemaakten, van de vijftien levensjaren onzer onderneming, belicht hun goede hoedanigheden voldoende.

In 1954 werd door de heer Van Waasdijk zijn 25 jarig jubileum bij Van der Heem gevierd, in het personeelsblad, inmiddels 'het V.D.H.-tje' geheten, verscheen op 9 januari 1954 het volgende artikel:

De heer van Waasdijk 25 jaar bij v.d. Heem

Op 14 Januari a.s. zal de heer Van Waasdijk 25 jaar aan Van der Heem verbonden zijn. Hij is de eerste staffunctionaris, die zijn zilveren jubileum viert en is nu bijna 23 jaar een van mijn naaste medewerkers geweest.

De geschiedenis van Van der Heem en de geschiedenis van de heer Van Waasdijk hebben een parallel. Beide hebben hun wortels in het radio-amateurisme van de twintiger jaren, beide zijn met de radio gegroeid.

Van der Heem is een autodidactische firma. Zij heeft het fabriceren zichzelf moeten leren; de heer Van Waasdijk heeft zich de radiotechniek vanaf het toestel met de beweegbare honinggraatspoelen tot de nieuwe FM ontvangers zich eigen moeten maken en beiden kunnen thans met gerechtvaardigde trots op het bereikte terugzien. De heer Van Waasdijk heeft oorspronkelijk een handelsopleiding genoten en is na de schooljaren in dienst getreden bij de firma Stokvis in Rotterdam, in de tijd, dat de eerste contacten met Van der Heem ontstonden. De radioliefhebberij deed hem al spoedig bij Van der Heem terechtkomen, waar hij eerst met ir. Leistra en later met ondergetekende allerlei legendarische toestellen ontwikkeld heeft. Met de firma groeide de functie, zodat de heer Van Waasdijk, nu weer al vele jaren, de ontwikkelgroep radio-ontvangtoestellen leidt. De heer Van Waasdijk moge als voorbeeld gelden voor tal van jongeren, die soms van mening zijn, dat er zonder een hogere technische opleiding in de techniek weinig te bereiken valt.

Tussen Van der Heem en het gezin Van Waasdijk bestaan sterke banden. Mevr. Van Waasdijk was in de begintijd van de firma verscheidene jaren als secretaresse van de directie bij ons werkzaam, zodat in zekere zin het gezin Van Waasdijk zijn ontstaan aan Van der Heem te danken heeft.

Ik hoop, dat de heer Van Waasdijk nog vele jaren zijn krachten aan de firma mag schenken en dat hij met zijn medewerkers in de komende jaren een stroom van nieuwe ontwerpen de wereld in zal zenden om onze marktpositie, die, dank zij deze apparaten de laatste jaren over de gehele wereld sterk vooruit gegaan is, verder uitgebouwd zal kunnen worden.

Ir. P.G. Zaaijer 

 

 

Ter gelegenheid van het op handen zijnde 30-jarige bestaan van Van der Heem in 1956, wordt aan een aantal oudgedienden, waaronder de heer Van Waasdijk, gevraagd: "Wat beschouwt u als de belangrijkste, de leukste of treffendste gebeurtenis, die u sedert uw indiensttreding bij Van der Heem heeft meegemaakt?" 
"Deze drie gebeurtenissen vielen voor mij samen: ik leerde er mijn vrouw kennen!, 19 januari 1929 trad ik in dienst van de toen nog in de Joan Maetsuyckerstraat gevestigde firma. In mei verhuisde het 'gehele' bedrijf naar de Stortenbekerstraat. Als eerste vrouw op kantoor verscheen daar in augustus mej. Mia Vroom; zij was typiste, secretaresse, correspondente en hield en passant nog een kaartsysteem bij. De ougedienden zullen die tijd zeker nog niet vergeten hebben. Ik zeker niet, want 1 juni 1933 zijn we getrouwd!"
Uiteindelijk zal de heer Van Waasdijk in januari 1969 zijn 40 jarig jubileum vieren bij Van der Heem Electronics, dat dan al enkele jaren een dochteronderneming van Philips is. In het dan nog steeds bestaande 'V.D.H.-tje' van 24 december 1968 is het volgende bericht geplaatst:

Vijftien jaar geleden was de heer W.A. van Waasdijk de eerste staffunctionaris die zijn 25-jarig jubileum bij van der Heem vierde. Thans is, alle grote veranderingen die de onderneming ondergaan heeft ten spijt, de heer Van Waasdijk de eerste staffunctionaris die zijn 40-jarig jubileum gaat vieren.  

Ofschoon de grote wijzigingen, die speciaal in de sector van de heer Van Waasdijk zijn opgetreden, voor hem aanleiding geweest zijn te verzoeken de nodige terughoudendheid bij deze jubileumviering te betrachten (een houding die ik zeer wel kan begrijpen, billijken en appreciëren), kan het toch niet goed zijn niet de juiste mate van aandacht aan dit bijzondere jubileum te wijden. De heer Van Waasdijk heeft zijn hele leven “in de radio” gewerkt en het succes dat wij gedurende lange jaren met de ERRES-toestellen gehad hebben, is voor een niet gering gedeelte aan zijn werk te danken. Dit feit is de “concurrenten” ook niet verborgen gebleven en toen in het kader van de totale reorganisatie en omschakeling van Van der Heem, de fabricage van radiotoestellen gestopt werd, heeft de radiogroep in Eindhoven verzocht het laboratorium van de heer Van Waasdijk intact te houden aangezien men wist dat daar een bron van snelle en slimme oplossingen lag.

Het moet voor de heer Van Waasdijk een grote voldoening zijn, dat hij met zijn groep de laatste der Radio-Mohikanen is wiens werk, blijkens de berichten die ons hierover bereiken, hogelijk gewaardeerd wordt.

Ik hoop dat Van Waasdijk de enkele jaren die hem nog scheiden van de pensioengerechtigde leeftijd, nog met plezier hier door zal brengen en dat hij achter hem liggende tijd die natuurlijk ook zijn zure kanten gehad heeft (hoe kan het ook anders in zo'n lang tijdvak), volgens zijn aanleg: filosofisch en met lichte spot, maar hopelijk toch niet zonder voldoening, zal kunnen beschouwen.

                                                                                                          Ir. P.G. Zaaijer.

 

 Tenslotte nog een kort verslag in het V.D.H.-tje nr. 943 van 31 januari 1969:
Robijnen  Feest

Dinsdag 14 januari was het voor de tweede maal in het bestaan van ons bedrijf, dat het Ontspanningsgebouw het toneel was waarop een robijnen jubilaris in het zonnetje werd gezet. Van vier uur af hadden relaties de gelegenheid de heer W.A. van Waasdijk en zijn echtgenote geluk te wensen met het bereiken van deze mijlpaal.

Na afloop van de werktijd werden zij gevolgd door talrijke collega's uit het bedrijf. Aan de wens van de jubilaris om van toespraken verschoond te blijven, was op een originele manier gevolg gegeven. Want voor zijn ongetwijfeld verbaasde ogen werd tijdens de receptie een aantal dia's vertoond dat, mogelijk beter nog dan woorden het hadden kunnen doen, een beeld opriep van de veertig jaar die hij achter zich had liggen. Met de vertoning van deze dia's werd tevens duidelijk gemaakt welk jubileumgeschenk hem namens de collega's kon worden overhandigd: een automatische dia-projector.

Dat deze jubileumviering zijn verwachtingen ver heeft overtroffen bleek wel uit het dankwoord van de jubilaris, waaraan hij toch niet ontkwam. "Ik weet hoe ik ben, en juist daarom dank ik u allen hartelijk voor alles wat u vandaag voor mij heeft gedaan".

Ook in de krant werd aandacht besteed aan dit bijzondere jubileum:

W.A. Van Waasdijk, veertig jaar radiohistorie  

Een geblindeerde deur in hal 5 bij Van der Heem met het opschrift 'Donkere kamer en radiolaboratorium' geeft toegang tot een kleine rommelkamer. In het koude licht der lampen staat daar een brok Van der Heem-historie langs de wanden opgestapeld. Radiotoestellen uit de jaren dertig die nog iets weerspiegelen van de romantiek uit die dagen toen men met zijn allen gespannen rond het 'wonder' zat om de zwakke geluiden uit de aether op te vangen. Een verdieping lager is het domicilie van de heer W.A. Van Waasdijk, thans hoofd van de Ontwikkelgroep voor overzeese apparaten voor het Centrale laboratorium in Eindhoven, in het verleden het technische brein achter de radio-ontwikkeling bij Van der Heem. De roem van de historische ontvangers in het rommelkamertje zijn grotendeels zijn roem, zijn radio's. Begin deze maand herdacht de heer Van Waasdijk het feit dat hij als jonge knaap zijn opwachting maakte bij de heren Van der Heem en Bloemsma.

Reeds tijdens zijn H.B.S-tijd was hij een verwoed radioknutselaar geweest en het was dan ook niet verwonderlijk dat zijn toekomst beheerst zou worden door dit nieuwe fenomeen in de huiskamers. Zijn eerste eigen ontwerp kwam in 1931 gereed voor produktie, de fameuze KY 107, 'de zanger aan de wand'.

De hele wereld werd zijn reisgebied om in vele landen ter plaatse de mogelijkheden te onderzoeken voor lokale produktie en om de klimatologische eisen vast te stellen waaraan de ontvangers voor die landen zouden moeten voldoen.

Door zijn gote kennis van zowel de radio-techniek als van de landen die hij bereisde, is hij een belangrijke vraagbaak voor de radiogroep uit Eindhoven en voor het Philips Fabricage Proefcentrum in Utrecht, dat zich speciaal bezighoudt met de ontwikkeling van fabricagemethoden voor lokale produkties in de ontwikkelingslanden.

Nog drie jaar heeft de heer Van Waasdijk te goed alvorens hij met pensioen zal gaan. Tot die tijd blijft hij de eens door hem gekozen techniek, de radio, trouw.

 

Hierboven; de heer Van Waasdijk omstreeks 1965, werkzaam in het Radiolab van Van der Heem in Den Haag.

Door de heer Van Waasdijk is een artikel geschreven in het personeelsblad 'het V.D.H.-tje' over het Radiolaboratorium.

Tevens werd door hem in het zelfde personeelsblad, in 1947, een artikel gepubliceerd: Radio en TV in Amerika.

VDH